Rozpocz?cie roku szkolnego 2020/2021 DrukujSzanowni Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie!


W tym roku szkolnym inauguracja roku szkolnego odb?dzie si? podczas spotka?
z wychowawcami w wyznaczonych klasach,

przy zachowaniu wszelkich ?rodkw bezpiecze?stwa zwi?zanych z Covid-19.

Poni?ej przedstawiamy dok?adne godziny i miejsca spotka? z wychowawcami:

Oddzia? przedszkolny - godz. 10:00

Klasa I - godz. 10:00 (sala nr 7)

Klasa II, III - godz. 10:00 (sala nr 4)

Klasa IV, V - godz. 8:00 (sala nr 2)

Klasa VI, VII - godz. 8:00 (sala nr 1)

Klasa VIII - godz. 8:00 (sala nr 3)


Po wej?ciu do szko?y nale?y obowi?zkowo zdezynfekowa? r?ce
i uda? si? natychmiast do wyznaczonej sali.


WA?NE INFORMACJE

Regulamin funkcjonowania szko?y w okresie epidemii

Za??czniki do regulaminu