Aktywna Tablica Drukuj

Program Aktywna Tablica realizowany jest w naszej szkole od wrze?nia 2019 r. Pomaga on uczniom oraz nauczycielom rozwija? umiej?tno?? stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej na zaj?ciach co jest g?wnym punktem w zapewnieniu wysokiej jako?ci edukacji.

W ramach programu szko?a wzbogaci?a si? o dwa nowoczesne interaktywne monitory dotykowe, ktre zamontowano w sali nr 1 (klasa VIII ) oraz w sali nr 7 (klasa I), a tak?e projektor krtkoogniskowy,umieszczony w pracowni informatycznej. Urz?dzenia te wspaniale urozmaicaj? lekcje, inspiruj? nauczycieli i uczniw do korzystania z interaktywnych pomocy edukacyjnych i materia?w do lekcji.

Przyst?pienie do programu umo?liwi?o podniesienie kompetencji uczniw i nauczycieli przez zmian? sposobu my?lenia o mo?liwo?ciach wykorzystania TIK oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zaj?ciach edukacyjnych z r?nych przedmiotw.

Monitory s? bardzo ch?tnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zaj?? i sprawiaj?, ?e lekcje s? ciekawsze, wzrasta te? motywacja uczniw do nauki. Projektor znacznie u?atwia prowadzenie lekcji informatyki, umo?liwia korzystanie z udost?pnianych platform programowania. Wyposa?enie sal wnowoczesne pomoce pozwoli?o nazmian? sposobu nauczania poprzez wykorzystanie nowych ?rde? informacji m.in.zzasobw internetowych, wprowadzenie ?wicze? interaktywnych, prezentacji multimedialnych, mo?liwo?ci prezentacji wformie multimedialnej.

MI?DZYSZKOLNA SIE? WSP?PRACY

Przyk?adowe scenariusze lekcji:

- Scenariusz lekcji Informatyki kl. VI - "Cyberprzemoc"

- Scenariusz lekcji Techniki kl. V - "Budowa roweru"