Zarz?dzenie w sprawie czasowego zawieszenia zaj?? Drukuj


Zarz?dzenie Dyrektora

Szko?y Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim z dnia 25 maja 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zaj?? w Oddziale Przedszkolnych i klasach I-III w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim oraz mo?liwo?ci prowadzenia konsultacji dla uczniw w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZ?DZENIE


- PROCEDURA BEZPIECZE?STWA DOTYCZ?CA ZAPOBIEGANIA COVID-19 NA TERENIE SZKO?Y

- PROCEDURA DOT. WARUNKW I ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA UCZNIW

- O?WIADCZENIE RODZICA DZIECKA BIOR?CEGO UDZIA? W KONSULTACJI