Informacja o zawieszeniu zaj?? w szkole Drukuj

WA?NE INFORMACJE !!!


Od dnia 12 marca do 25 marca br. zaj?cia

w szkole zostaj? czasowo zawieszone.

W dniach 12-13.03 w przypadku konieczno?ci przyprowadzenia ucznia do szko?y, nauczyciele b?d? prowadzi? zaj?cia opieku?cze

zaj?cia dydaktyczne s? odwo?ane.

Zebranie z rodzicami w dniu 13.03 zostaje odwo?ane.

Zaleca si? wszystkim uczniom w w/w okresie pozosta?

w domu, unika? miejsc gdzie wyst?puj? du?e skupiska ludzi, przestrzega? zasad higieny i czysto?ci oraz systematycznie powtarza? poznany materia? i uzupe?nia? swoje wiadomo?ci.

Prosz? ?ledzi? stron? internetow? szko?y,

na ktrej na bie??co zamieszczane b?d? informacje dotycz?ce terminu odwieszenia zaj??.Wi?cej informacji:

komunikat MEN