Spotkanie z Dzielnicowym Drukuj

Spotkanie z Policjantem

22 stycznia 2020r. w naszej szkole odby?o si? spotkanie z panem dzielnicowym ?ukaszem Kie?bas?. To ju? druga wizyta w tym roku szkolnym.Tematem spotkania by?o przypomnienie zagadnie? dotycz?cych bezpiecze?stwa dzieci w czasie ferii zimowych. Pan policjant ponadto, w formie praktycznej, przypomnia? podstawowe zasady zachowania si? na drogach i podczas zabaw na ?wie?ym powietrzu. Nast?pnie wyt?umaczy? jak nale?y zachowa? si? w kontaktach z obcymi lud?mi, jak dba? o bezpiecze?stwo w?asne i innych oraz do kogo zwraca? si? o pomoc w sytuacji zagro?enia. Dzieci z du?ym zainteresowaniem s?ucha?y rad i wskazwek zaproszonego go?cia.