DEN Drukuj

Dzie? Nauczyciela 2019


Dzie? Edukacji Narodowej to jeden z tych dni w trakcie roku, kiedy uwaga wszystkich skupia si? na szkole, na nauczycielach, na uczniach. To jest dzie?, w ktrym wszyscy szkole dobrze ?ycz?. ?ycz?, aby nauczyciele pracowali jak najlepiej, aby byli zadowoleni ze swojej pracy i aby efekty tej pracy przynosi?y dobre efekty, aby dzieci i m?odzie? ucz?cy si? w szko?ach byli zadowoleni, ale tak?e ch?tnie zdobywali nowe umiej?tno?ci o poszerzali horyzonty swojej wiedzy.

14 pa?dziernika 2019 r. podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie naszej szko?y podzi?kowali swoim nauczycielom za trud wk?adany w ich wychowanie i kszta?cenie.

Uczniowie klasy 8 w humorystyczny sposb przedstawili epizody szkolnej rzeczywisto?ci. Dzi?ki temu pokazali, ?e praca nauczyciela wcale nie jest taka ?atwa. Przedstawiciele Samorz?du Uczniowskiego w ramach podzi?kowania obdarowali wszystkich nauczycieli i pracownikw szko?y symbolicznym upominkiem. Rada Rodzicw z?o?y?a wszystkim nauczycielom serdeczne ?yczenia. Nad przebiegiem uroczysto?ci czuwa?a pani Romana G?siorowska wychowawca klasy 8.