Wycieczka do O?wi?cimia i Skawiny Drukuj


Wycieczka do O?wi?cimia i Skawiny

O?wi?cim, miejsce jednej z najwi?kszych tragedii w historii ludzko?ci, powinien odwiedzi? ka?dy cz?owiek. Dlatego te? uczniowie klas VI-VIII naszej szko?y z wychowawcami udali si? 23 wrze?nia 2019 r. na wycieczk? do muzeum. Dawny niemiecki obz koncentracyjny zrobi? na odwiedzaj?cych niezwyk?e wra?enie, gdy? pozwoli? przynajmniej cz??ciowo wyobrazi? sobie skal? hitlerowskich zbrodni.

Celem wycieczki by?o poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarze? II wojny ?wiatowej i okupacji w Polsce, kszta?towanie ?wiadomo?ci o prawie cz?owieka do ?ycia i godnej ?mierci, u?wiadomienie uczniom wymiaru ludzkiego okrucie?stwa, a z drugiej strony wizerunek ludzi umieraj?cych bez prawa do godno?ci, budzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego cz?owieka bez wzgl?du na ras? i wyznanie oraz poznanie martyrologii narodu polskiego i ?ydowskiego oraz innych narodw podczas II wojny ?wiatowej.

Zwiedzanie rozpocz?to od wystaw urz?dzonych w niektrych z ocala?ych barakw, poprzez komory gazowe, krematorium i Auschwitz II - Birkenau (Brzezink?), gdzie z wie?y stra?niczej mo?na oceni? skal? tego najwi?kszego nazistowskiego obozu ?mierci.

Dawny niemiecki obz koncentracyjny zrobi? odwiedzaj?cych niezwyk?e wra?enie, pozwoli? przynajmniej cz??ciowo wyobrazi? sobie skal? Holokaustu.

Wizyta w Muzeum by?a nie tylko lekcj? historii ale i znakomit? form? kszta?towania ?wiadomo?ci o prawie cz?owieka do ?ycia i godnej ?mierci.

W drodze powrotnej uda?o si? zobaczy? Muzeum Regionalne w Skawinie Skarbnic? Historii i Kultury Miasta. Dzi?ki go?cinno?ci Pana Dyrektora poznali?my wspania?e zbiory muzealne ?wiadcz?ce o historii miasta, jego zabytkach, zwyczajach, obrz?dach kultywowanych w dawnych czasach w?rd mieszka?cw gminy Skawina i poza ni?.{gallery}2019-2020/O?wi?cim{/gallery}