Drukuj

WIELKI SUKCES PRZEDSZKOLAKW

NA V SIEMIECHOWSKIM PRZEGL?DZIE TANECZNYM

6 czerwca w Domu Ludowym w Siemiechowie po raz pi?ty odby? si? Siemiechowski Przegl?d Taneczny, w ktrym wzi??a udzia? nasza grupa przedszkolna. W taniec zaanga?owani by?y wszystkie dzieci z oddzia?u przedszkolnego. Celem przegl?du by?o rozbudzanie i rozwijanie wra?liwo?ci muzycznej u dzieci w wieku przedszkolnym oraz integracja dzieci z r?nych przedszkoli. Na siemiechowskiej scenie zaprezentowa?y si? zespo?y w r?nych ta?cach, od nowoczesnych do ludowych.Doceniaj?c wysoki poziom przygotowania, zaanga?owanie i rado?? wyra?an? poprzez taniec w poszczeglnych prezentacjach Jury postanowi?o przyzna? wyr?nienie dla Naszego Oddzia?u Przedszkolnego.

Jeste?my bardzo szcz??liwi i dumni za to wielkie wyr?nienie dla naszych podopiecznych. Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali pi?knymi medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Uczestnicy tanecznych zmaga? otrzymali ponadto s?odkie upominki, ciasteczka, napj. Impreza przebiega?a w atmosferze wspania?ej zabawy z udzia?em widzw i uczestnikw. Ju? nie mo?emy doczeka? si? udzia?u w nast?pnym Przegl?dzie Tanecznym.