Drukuj

Zdrowo jedz i ?wicz

Kuratorium O?wiaty w Krakowie (delegatura Tarnw) zorganizowa? w roku szkolnym 2018/2019 VI edycj? projektu Czysta Ma?opolska. Partnerem wspieraj?cym projektu jest Wojewdzki Inspektorat Jako?ci Handlowej Artyku?w Rolno-Spo?ywczych. W ramach projektu Kuratorium O?wiaty w Krakowie przeprowadzi? Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniw Zdrowo jedz i ?wicz, w ktrym nasze przedszkolaki wzi??y udzia?. Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy o zdrowym i racjonalnym od?ywianiu aktywno?ci fizycznej w?rd dzieci przedszkolnych i uczniw, kszta?towanie nawykw zdrowego od?ywiania i aktywno?ci fizycznej, wdro?enie zasad ?wiadomo?ci iodpowiedzialno?ci za w?asne zdrowie, poszerzenie zainteresowa? problematyk? zdrowego od?ywiania i aktywno?ci fizycznej oraz upowszechnienie dobrych praktyk wzakresie problematyki zdrowego ?ywienia i aktywno?ci fizycznej.