Warsztaty Ekologiczne Drukuj

Warsztaty Ekologiczne

7 lutego uczniowie z klasy 2 i 3 udali si? do Gminnego O?rodka Kultury w Gromniku na warsztaty ekologiczne orgaznizowane przez Pogrza?skie Stowarzyszenie Rozwoju dzia?aj?ce w Tuchowie. Warsztaty przeprowadzane by?y przez edukatorw Fundacji Pracowni Kreatywnej w Tarnowie i sk?ada?y si? z trzech modu?w: teoretycznego, podczas ktrego dzieci zosta?y wprowadzane w zagadnienia zwi?zane z ekologi?; warsztatowego, w ramach ktrego przeprowadzone by?y zaj?cia artystyczne zwi?zane z tematyk? ochrony ?rodowiska oraz demonstracyjnego, przedstawiaj?cego smart dom, ktry wykorzystuje do ochrony ?rodowiska nowe technologie. Po zako?czonych zaj?ciach uczniowie otrzymali materia?y edukacyjne, ekogad?ety, worki na zrobione przez siebie prace oraz drobny pocz?stunek. Z u?miechni?tymi buziami i nape?nionymi wiedz? g?owami wrcili?my do szko?y by teori? przekuwa? w dobre praktyki s?u??ce ?rodowisku, nam i naszym bliskim.