Dzie? Babci i Dzadka Drukuj

DZIE? BABCI I DZIADKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZEPIENNIKU MARCISZEWSKIM

Kiedy? ka?dy z nas by? dzieckiem i pami?ta, jak wa?n? rol? w naszym ?yciu odgrywaj? dziadkowie. Dzie? Babci i Dzie? Dziadka to wyj?tkowe daty w kalendarzu, jedne znajsympatyczniejszychi najmilszych dni w roku. Tak naprawd? ka?dego dnia w roku dziadkowie my?l? i troszcz? si? o swoje wnuki. To w?a?nie oni potrafi? cierpliwie wys?ucha? zwierze? i marze?, ktre rodz? si? w ma?ych g?wkach dzieci.

11stycznia2019 roku odby?a si? w naszej szkole wyj?tkowa uroczysto?? z okazji Dnia Babci i Dziadka, na ktr? zostali zaproszeni babcie i dziadkowie uczniw klas 0-VIII. Go?cie, jak co roku, nie zawiedli i przybyli bardzo licznie. Uroczysto?? rozpocz??a Pani dyrektor Celina Kwa?na, ktry wskazuj?c na ogromn? rol? dziadkw w wychowaniu dzieci i ich szczeglne miejsce w rodzinie, z?o?y?a wszystkim zgromadzonym go?ciom ?yczenia.

Cz??? artystyczn? przygotowali wszyscy uczniowie pod okiem swoich wychowawcw. Na pocz?tek uczniowie klasy II i III zaprezentowali swoje mo?liwo?ci w poruszaj?cym serca Dziadkw przedstawieniu pantomimicznym pt. Dziewczynka z zapa?kami. Nast?pn? grup?, ktra da?a popis swoich mo?liwo?ci, by?a najm?odsza grupa, czyli przedszkolaki, ktra zaprezentowa?a taniec Babuszki staruszki oraz Weso?y taniec Dziadkw. Wyst?p wzbogacili wierszami oraz piosenk? z ?yczeniami dla dziadkw. Uczniowie klasy I przygotowali skecze kabaretowe, ktre rozbawi?y do ?ez wszystkich zebranych oraz wiersze i piosenk?. Na zako?czenie uczniowie klas IV-VIII zaprezentowali swoje mo?liwo?ci teatralne oraz wokalne w przedstawieniu Jase?kowym, ktre wprowadzi?o wszystkich w ?wi?teczny nastrj. Cz??? artystyczna zako?czy?a si? wsplnym od?piewaniem 100 lat oraz wr?czeniem laurek i drobnych upominkw wykonanych przez wnucz?ta.

Uroczysto?? wypad?a pi?knie, uczniowie otrzymali gromkie brawa. Wszyscy dziadkowie z dum? patrzyli na swoje wnucz?ta, ktre w?o?y?y wiele wysi?ku w to, aby jak najlepiej wyrazi? swoj? mi?o?? i szacunek oraz podzi?kowa? dziadkom za cierpliwo??, zrozumienie i opiek?, a przede wszystkim za czas, ktry zawsze maj? dla swoich wnukw.W dalszej cz??ci uroczysto?ci go?cie zostali podj?ci s?odkim pocz?stunkiem przygotowanym przez rodzicw. Spotkanie up?yn??o w mi?ej i serdecznej atmosferze. Babcie i dziadkowie opuszczali Dom Ludowy ze wzruszeniem, dzi?kuj?c za mi?o sp?dzone chwile.

Dzi?kujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za ich bezgraniczn? mi?o??, dobro?, ciep?o i jeszcze raz ?yczymy Im du?o, du?o zdrowia oraz d?ugich lat ?ycia.