Zapisy dzieci do oddzia?u przedszkolnego i klasy pierwszej Drukuj

Zapisy dzieci do oddzia?u przedszkolnego i klasy pierwszej Szko?y Podstawowej
w Rzepienniku Marciszewskim na rok szkolny 2019/20

Dyrektor Szko?y Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim og?asza rekrutacj? do oddzia?u przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2019/20.

Zapisy dzieci do oddzia?u przedszkolnego b?d? prowadzone od 11 lutego do 26 lutego 2019 roku.

Wnioski o kontynuowanie wychowania przedszkolnego, do ktrego dziecko aktualnie ucz?szcza b?d? przyjmowane od 4 lutego do 11 lutego 2019.

Zapisy dzieci do klasy pierwszej b?d? prowadzone od 8 lutego do 11 marca 2019 roku.

Wnioski o przyj?cie dziecka do oddzia?u przedszkolnego z drukami o?wiadcze? oraz druki zg?oszenia do klasy pierwszej s? do pobrania na stronie internetowej Szko?y Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim www.sprzepm.gromnik.pl lub w szkole.

Dzieci 6 letnie urodzone w 2013 r.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowi?zane odby? roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Obowi?zek ten rozpoczyna si? z pocz?tkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktrym dziecko ko?czy 6 lat. W roku szkolnym 2019/2020 obowi?zkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego obj?te s? wszystkie dzieci urodzone w 2013 r.

Dzieci 5 letnie urodzone w 2014 r.

Dziecko, ktre w bie??cym roku uko?czy 5 lata, a w nast?pnym roku szkolnym zostanie obj?te obowi?zkiem przedszkolnym, na wniosek rodzica mo?e zosta? zapisane do oddzia?u przedszkolnego.

Dzieci 4 - letnie urodzone w 2015 r.

Dziecko, ktre w bie??cym roku uko?czy 4 lata na wniosek rodzica mo?e zosta? zapisane do oddzia?u przedszkolnego.

Dzieci 3 - letnie urodzone w 2016 r.

Dziecko, ktre w bie??cym roku uko?czy 3 lata na wniosek rodzica mo?e zosta? zapisane do oddzia?u przedszkolnego.


Dokumenty do pobrania: