POLSKO, ?yj d?ugo i pozosta? niepodleg?a! Drukuj

POLSKO, ?yj d?ugo i pozosta? niepodleg?a!

?wi?tujmy i cieszmy si? wolnym krajem ojczystym, b?d?my dumni z ?ycia
w pi?knym kraju, b?d?my dumnymi z bycia Polakami ?yczmy wielu lat pokoju
i wolno?ci!

W zwi?zku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci w naszej szkole odbywa si? szereg dzia?a?, imprez i konkursw po?wi?conych tej donios?ej uroczysto?ci celebrowanej w ca?ej Ojczy?nie.

W pi?tek 9 listopada 2018 r. odby? si? uroczysty apel z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Tradycyjnie w obchody tego pi?knego ?wi?ta w??czaj? si? wszyscy uczniowie. Ka?da z klas przygotowa?a wybrane zadanie, by uczci? Niepodleg??. Na wst?pie obchodw uczniowie klasy VI i VII przedstawili najwa?niejsze wydarzenia, ktre doprowadzi?y do powrotu naszej Ojczyzny na map? Europy po 123 latach zaborw. W ciekawym monta?u s?owno-poetyckim przestawili histori? Polski w datach, czyli najwa?niejsze wydarzenia wraz z krtkim rysem historycznym. Przypomnieli tragedi? rozbiorw, trudne lata walk o niepodleg?o?? i rado?? z odzyskania wolno?ci. Uczniowie wykazali si? du?? wiedz? na temat minionych, ale jak?e wa?nych dla pami?ci naszego narodu, wydarze?. Najm?odsi z oddzia?u przedszkolnego i uczniowie pozosta?ych klas za?piewali piosenki patriotyczne bior?c udzia? II Szkolnym Konkursie Pie?ni Patriotycznej.

Uroczysto?? ta by?a pi?kn? lekcj? historii i dumy z bycia Polakami.

Ponadto m?odzie? uczestniczy?a w wielu innych imprezach i konkursach z tej okazji cho?by rajd rowerowy 100 km na 100-lecie Niepodleg?o?ci, Za?piewaj Niepodleg?ej, czy Pocztwka na 100- lecie Niepodleg?o?ci. To tylko najwa?niejsze przedsi?wzi?cia podejmowane dla uczczenia donios?ego jubileuszu naszego kraju. Jeste?my dumni z bycia Polakami.