Menu G?wne

eDziennik

MS Office 365

Kalendarz

październik 2022
pwścpsn
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Licznik odwiedzin

Dzi?Dzi?8
WczorajWczoraj16
W tygodniuW tygodniu24
W miesi?cuW miesi?cu57
Wszystkie dniWszystkie dni351570

Aktualno?ci
Sprz?tanie ?wiata Drukuj Email

Akcja- segregacja! 2 x wi?cej, 2 x czy?ciej

To has?o tegorocznej edycji sprz?tania ?wiata, w ktr? w??czyli si? uczniowie i nauczyciele naszej szko?y.
W trzecim tygodniu wrze?nia, dzieci z m?odszych
i starszych klas, zaopatrzone w r?kawiczki i worki na ?mieci, wyruszy?y na ?cie?ki Rzepiennika Marciszewskiego, aby upi?kszy? okolic?, zbieraj?c to, co na ziemi nie powinno si? znale??. Uczniowie
z wielkim zaanga?owaniem wykonywali swoje zadanie, ktre w efekcie nie tylko poprawia?o wygl?d naszej okolicy, ale przypomina?o nam jak wa?na jest segregacja odpadw, tym samym wyrabiaj?c u dzieci nawyk dbania o nasz? planet? od najm?odszych lat.

Więcej…
 
Spotkanie ze ?wiadkiem historii Drukuj Email

Spotkanie ze ?wiadkiem historii

We wrze?niu w naszej szkole odby?o si? spotkanie ze ?wiadkiem historii panem Bajorkiem z Gromnika i jego ?on?. Pan Bajorek przejmuj?co opowiada? o swoim dzieci?stwie i latach wojny. Jego ?ona o smutnych wydarzeniach lat p?niejszych. Uczniowie s?uchali z zainteresowaniem i wzruszeniem. Dzi?ki takim spotkaniom ze ?wiadkami historii uczniowie maj? szans? pozna? dzieje swojego regionu i losy osb, ktre przeciwstawiaj?c si? na r?ne sposoby nazizmowi i komunizmowi, przyczyni?y si? do odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci i budowy spo?ecze?stwa obywatelskiego. Losy ?wiadkw s?u?? do zrekonstruowania przebiegu wydarze?, ukazuj? ich kontekst spo?eczny i pozwalaj? poczu? klimat przesz?o?ci. To niepowtarzalna szansa, by uczniowie zetkn?li si? z tematami, ktre znaj? z podr?cznikw i lekcji historii. Dla wielu z nich takie spotkanie jest bardzo wa?nym, poruszaj?cym do?wiadczeniem, ktre pomaga w zrozumieniu skomplikowanych dziejw narodu.

Dzi?kujemy panu Krzysztofowi Mikrut za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Więcej…
 
Wycieczka do D?bna i Tarnowa Drukuj Email

Wycieczka do D?bna i Tarnowa

W dniu 28 wrze?nia 2018 r. dziesi?cioosobowa grupa uczniw klasy 7 pod opiek? wychowawcy pani Romany G?siorowskiej uda?a si? na wycieczk? do zamku w D?bnie i na zwiedzanie stolicy naszego powiatu-miasta Tarnowa. Wyjazd by? zorganizowany w ramach projektu na 100 lecie odzyskania niepodleg?o?ci Polski przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pt. Historia zatrzymana w kadrze-edycja 2018. Jednym z punktw realizowanego projektu przez nasz? szko?? by? wyjazd grupy na w/w wycieczk?.

Na pocz?tku pani przewodnik zapozna?a uczniw z makiet? i histori? zamku
i opowiedzia?ao obronnych elementach budowli. Kolejnym punktem programu by?o zwiedzanie komnat i zapoznanie z najs?ynniejsz? legend? D?bna. Wie?? ludowa g?osi, ?e jeden z Tar?w mia? pi?kn? crk? ze z?otymi warkoczami, ktra zakocha?a si? w biednym dworzaninie i z?o?y?a mu ?luby wierno?ci. Gdy ojciecsi? o tym dowiedzia?kaza? j? zamurowa? w wie?yczce przy zamkowej sali koncertowej.

Uczniowie zobaczyli spi?arni? i zamkow? kuchni?. Uczestniczyli w lekcji muzealnej Tajemnice zamkowej kuchni i spi?arni, nabyli wiedz? o zio?ach i potrawach, jakie spo?ywano na zamku, zasadach przechowywania i sporz?dzania potraw. Mogli samodzielnie wykona? chlebek z m?ki
i wody w formie niewielkiego podp?omyka. Niektrzy na chwile wcielili si? w posta? zielarki
i nadwornego kucharza.

Drugim punktem by?o zwiedzania miasta Tarnowa i jego najwa?niejszych zabytkw oraz poznanie miejsc pami?ci. Rozpocz??o si? ono od Poczty G?wnej i teatru w kierunku ulicy Wa?owej placu katedralnego i zwiedzania katedry. Uczniowie zobaczyli Pomnik Nieznanego ?o?nierza, Pomnik krla W?adys?awa ?okietka, ?aweczk? Poetw. P?niej zobaczyli?my Rynek
i kamieniczki oraz tarnowsk? Bim?. Wycieczk? w mi?ej atmosferze zako?czyli?my przy Starej ?a?ni,
w miejscu, z ktrego odby? si? pierwszy transport wi??niw do O?wi?cimia.

Więcej…
 
Spotkanie z panem policjantem Drukuj Email

Spotkanie z policjantem

Ju? na pocz?tku roku, a dok?adniej 5 wrze?nia, w naszej szkole odby?o si? spotkanie z panem dzielnicowym, ?ukaszem Kie?bas?. W trosce o bezpiecze?stwo uczniw, Pan ?ukasz, popieraj?c swoje s?owa przyk?adami, przypomnia? o prawid?owym zachowaniu na drodze, w szkole i w domu. Mwi? mi?dzy innymi o tym, aby:

- unika? nieznajomych i nic od nich nie bra?;

- przechodzi? przez jezdni? tylko w widocznym miejscu;

- nosi? odblaski;

- trzyma? si? lewej strony jezdni, je?li na drodze nie ma chodnika;

Oraz o wielu innych zasadach, ktrych ka?dy z nas powinien przestrzega?, aby zachowa? bezpiecze?stwo.

Więcej…
 
Historia zatrzymana w kadrze... Drukuj Email

Historia zatrzymana w kadrze to projekt Fundacji Wspierania Edukacji i Kultury "Synergia" adresowany do 16 szk? podstawowych z kilku gmin powiatu tarnowskiego dofinansowany ze ?rodkw FIO, a jego realizacja odbywa? si? b?dzie w roku szkolnym 2018/19. Szkolnym koordynatorem projektu jest nauczycielka j?zyka polskiego p. Romana G?siorowska.

W trakcie realizacji zada? projektowych, w ktrych znajduj? si? odniesienia do setnej rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, dziesi?cioosobowa grupa uczniw z naszej szko?y b?dzie przeprowadza? wywiady z najstarszymi mieszka?cami Rzepiennika Marciszewskiego, poszukiwa? czarno-bia?ych, ponad 50-letnich zdj??, przedstawiaj?cych nie tylko miejsca naszej miejscowo?ci, ale tak?e jej by?ych mieszka?cw. Uczestnicy projektu z pomoc? starszych cz?onkw rodzin lub s?siadw b?d? opisywa? historie zwi?zane z utrwalonymi na fotografiach miejscami i osobami. Kolejne zadanie polega? b?dzie na odnajdywaniu starych przedmiotw codziennego u?ytku (np. ?elazka na dusze, narz?dzia gospodarstwa domowego) i fotografowaniu ich. Tutaj tak?e korzystaj?c pomocy starszego pokolenia uczestnicy b?d? opisywa? zasady dzia?ania oraz przeznaczenie odnalezionych przedmiotw. Nast?pnie zrobi? zdj?cie wsp?czesnej wersji odnalezionego przedmiotu, o ile taki przedmiot nadal jest w u?yciu.

Uczestnicy projektu wezm? tak?e udzia? w specjalnie opracowanym dla nich kursie komputerowym oraz lekcjach muzealnych w zamku w D?bnie. Odb?d? wycieczk? do Muzeum Zamek w D?bnie i do Tarnowa, gdzie zapoznaj? si? z najwa?niejszymi historycznymi obiektami, pomnikami.

Na zako?czenie projektu powstanie publikacja poprojektowa, gdzie zostan? zamieszczone wytwory prac dzieci oraz odb?dzie si? Fina? Projektu, w ktrym ka?da grupa zaprezentuje wypracowane materia?y.


Więcej…
 
Rozpocz?cie roku szkolnego 2018/2019 Drukuj Email

Rozpocz?cie nowego roku szkolnego

Jak co rok, wraz z pierwszymi dniami wrze?nia, rozpoczynamy nowy rok szkolny. Oznacza to, ?e czas b?ogiego leniuchowania si? sko?czy? i pe?ni werwy i zapa?u wracamy do naszego drugiego domu, jakim jest szko?a. Dlatego te? 4 wrze?nia o godzinie 8.00 spotkali?my si? w ko?ciele parafialnym, aby przy wsparciu Najwy?szego wej?? w nowy etap, nowy rok szkolny. Ksi?dz Stanis?aw Ko?odziej w skierowanym do nas s?owie, przypomnia? o roli wychowania w ?yciu ka?dego z nas i o drodze jak? ka?dy musi przeby? kieruj?c si? znakami nie tylko zakazu i nakazu, ale i tymi pozwalaj?cymi na zatrzymanie si? chocia? na chwil?. Po b?ogos?awie?stwie i wsplnym zdj?ciu na tle ko?cio?a, ktre jest ju? tradycj?, wyruszyli?my do szko?y, gdzie Pani dyrektor powita?a wszystkich zebranych, a szczeglnie nowe twarze w szkole. Tym razem byli to nie tylko uczniowie, ale i nowi pracownicy. Pani dyrektor przypomnia?a rwnie? zasady obowi?zuj?ce w szkole, a tak?e zwrci?a uwag? na bezpiecze?stwo poza ni?, na drodze i w domu. Na zako?czenie, z akademi? na temat rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej, wyst?pi?a klasa 7. Po przypomnieniu sobie tej smutnej historii wszyscy rozeszli?my si? do klas, aby przywita? si? z wychowawcami.

Więcej…
 
Klauzula informacyjna RODO Drukuj Email

Szanowni Pa?stwo!

Z dniem 25 maja 2018 r. wesz?o w ?ycie Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporz?dzenie o ochronie danych RODO).

W zwi?zku z powy?szym, w za??czniku do niniejszego pisma, znajdziecie Pa?stwo informacje dotycz?ce przetwarzania Pa?stwa danych osobowych przez Szko?? Podstawow? w Rzepienniku Marciszewskim.

 
Zako?czenie roku szkolnego 2017/2018 Drukuj Email

Wreszcie nadszed? ten upragniony, d?ugo oczekiwany przez wszystkich dzie? 22 czerwca 2018r.

koniec Roku Szkolnego 2017/2018.

Po Mszy ?w. uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili si? w sali gimnastycznej, na uroczystym zako?czeniu.

Uroczysto?? rozpocz??a P. dyr. Celina Kwa?na, ktra podsumowa?a ca?y rok szkolny, wr?czy?a nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, za 100% frekwencj?. Pani Dyrektor podzi?kowa?a rwnie? rodzicom za wsp?prac? i wszystkim ?yczy?a zdrowych i bezpiecznych wakacji.

WESO?YCH i BEZPIECZNYCH WAKACJI!

 
Obchody Dnia Mamy i Dnia Taty Drukuj Email

Mama i tata to wielkie s?owa, ktre s? synonimem mi?o?ci, dobra, ciep?a rodzinnego i szcz??cia. To tak?e pierwsze s?owa ka?dego dziecka. Dla naszych wychowankw rodzice to najwa?niejsze osoby

w ?yciu. Nale?y wi?c piel?gnowa? t? wi??. Dlatego te? co roku w naszej szkole nauczyciele pomagaj? dzieciom wyrazi? ich mi?o?? do rodzicw organizuj?c Dzie? Matki i Ojca. Z tej w?a?nie okazji 21 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim odby?a si? uroczysta akademia.

Na pocz?tku Pani Dyrektor Celina Kwa?na przywita?a przyby?ych rodzicw ciep?ymi s?owami. Nast?pnie wszystkie mamy i wszyscy tatusiowie mogli podziwia? swoje pociechy w przygotowanym przez nich pod kierunkiem nauczycieli - wychowawcw monta?u s?owno-muzycznym. Jako pierwsi wyst?pili nasi Milusi?scy z oddzia?u przedszkolnego, ktrzy recytowali wiersze oraz ?piewali piosenki. Wykonali rwnie? dwa ta?ce. Po nich na scenie pojawi?y si? dzieci z klas I-III, ktre zaprezentowa?y przygotowane przedstawienie,

wiersze i skierowa?y do rodzicw wiele ciep?ych s?w. Na koniec wyst?pili uczniowie klas IV-VII z piosenk? i kabaretowymi scenkami wprawiaj?c zebranych w dobry nastrj.

Niezwykle wzruszaj?cym momentem uroczysto?ci by?o wr?czenie rodzicom przez uczniw w?asnor?cznie wykonanych upominkw

i z?o?enie ?ycze?. Po cz??ci artystycznej zaproszono wszystkich rodzicw na s?odki pocz?stunek i herbatk?.

Ca?e spotkanie przebieg?o w mi?ej i rodzinnej atmosferze. Rodzice byli wzruszeni i dumni ze swoich pociech. Ich troska i trud wk?adany w wychowanie dzieci zosta?y w pe?ni wynagrodzone.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Designed by mgr Angelika Starzyk © 2013