Menu G?wne

eDziennik

MS Office 365

Kalendarz

sierpień 2022
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Licznik odwiedzin

Dzi?Dzi?11
WczorajWczoraj12
W tygodniuW tygodniu35
W miesi?cuW miesi?cu285
Wszystkie dniWszystkie dni350875

Aktualno?ci
Drukuj Email

Akcja Rodacy Bohaterom. Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach

Na terenach dzisiejszej ?otwy, Litwy, Bia?orusi, Ukrainy ?yje ju? garstka ?o?nierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodleg?o?ciowych. Razem ze swoimi rodzinami, Sybirakami i pomagaj?cymi im polskimi ?rodowiskami, tworz? wci?? siln? patriotyczn? i to?samo?ciow? podstaw? dla Rodakw w Polsce i poza jej granicami.Poprzez zbieg r?norodnych losw historycznych, przez przebywanie do p?nych lat pi??dziesi?tych w ?agrach stalinowskich, pozostali po wojnie zza wschodni? granic?. Do dzi? dumnie piel?gnuj? pami?? o swoich dowdcach, poleg?ych kolegach, ucz? m?ode pokolenia patriotyzmu, wzmacniaj? to?samo?? polsk?, narodow? kultur?.

Rozsiani po ca?ych Kresach, porozdzielani wieloma granicami, ?yj?cy w r?nych pa?stwach, w r?nych systemach politycznych, b?d?cy w r?nej sytuacji ekonomicznej, ci?gle s? dla nas wszystkich wzorem bezprzyk?adnego m?stwa, heroicznego po?wi?cenia oraz najgor?tszej mi?o?ci do Ojczyzny.

Szkolne Ko?o Caritas aktywnie w??czy?o si? do akcji Rodacy Bohaterom. Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach. W grudniu 2018r przeprowadzona zosta?a zbirka ?ywno?ci, z ktrej skompletowali?my 15 paczek. Przewie?li?my je 20 .12.2018r do XVI LO w Tarnowie, sk?d zosta?y przes?ane do Krakowa.


Więcej…
 
WIZYTA ?WI?TEGO MIKO?AJA Drukuj Email

WIZYTA ?WI?TEGO MIKO?AJA

Mj kochany Miko?aju,

ca?y rok czeka?em,

by?em bardzo, bardzo grzeczny,

bardzo si? stara?em

Tak ?piewa?y dzieci w przedszkolu w oczekiwaniu na spotkanie ze ?wi?tym Miko?ajem. Jak co roku 6 grudnia do Szko?y Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim dotar? sam ?wi?ty Miko?aj. Wszystkie dzieci przywita?y go bardzo gor?co oraz zapewni?y, ?e by?y bardzo grzeczne. Ka?de dziecko otrzyma?o cudowny prezent. U?miechom rado?ci nie by?o ko?ca. Na po?egnanie Miko?aj podzi?kowa? za tak wdzi?czne przyj?cie, nieskrywany u?miech i rado?? dzieci, a tak?e zapowiedzia?, ?e na pewno wrci do naszej szko?y za rok i przywiezie ca?y worek prezentw dla grzecznych dzieci. A te, ktre ju? co? nabroi?y, maj? teraz szans? na popraw?. Atmosfera spotkania by?a magiczna. Dzieci d?ugo wspomina?y ten dzie?, dzieli?y si? wra?eniami, ponownie ogl?da?y prezenty, zerka?y przez okno z nadziej?, ?e jeszcze raz zobacz? naszego go?cia i pomachaj? mu na po?egnanie.

Miko?aju bardzo dzi?kujemy za odwiedziny i za rado?? jak? podarowa?e? naszym przedszkolakom i uczniom. Do zobaczenia za rok!.


Więcej…
 
Drukuj Email

"HOKUS-POKUS, CZARY-MARY,
NIECH SI? SPE?NI? ANDRZEJKOWE CZARY.

30 listopada w naszej szkole zapanowa?a magiczna atmosfera poniewa? ?wi?towane by?y Andrzejki. Koniec listopada, to czas Andrzejek czarw, wr?enia, przepowiadania co przed nami. Ten dzie? by? dniem radosnych zabaw i wr?b, w ktrych dzieci mog?y pozna? swoj? bli?sz? i dalsz? przysz?o??. Nie zabrak?o lania wosku przez klucz, ustawiania bucikw, przek?uwania serduszek z imionami, wr?enia za pomoc? wiruj?cej butelki, s?odkich cukierkw z wr?b? na przysz?o?? itp. Wr?by przeplatane by?y ta?cami na gazetach i z balonami oraz zabawami przy skocznej muzyce. Pod koniec zabawy przedszkolaki wraz z klas? I raczy?y si? s?odkim pocz?stunkiem. Zabawa by?a przednia, dzieci wrci?y do domu w doskona?ych humorach.

Więcej…
 
Drukuj Email

POKOCHAJ PLUSZOWEGO MISIA, ON PRZYJACIELEM DZIECI JEST

W dniu 26 listopada wszystkie dzieci z naszego przedszkola uroczy?cie obchodzi?y ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia, ktry w tym dniu obchodzi? swoje 116 urodziny.

W naszym przedszkolu obchodzenie tego ?wi?ta to ju? coroczna tradycja.

Tego szczeglnego dnia dzieci przyby?y do Przedszkola ze swoimi ulubionymi pluszowymi przytulankami, ktre by?y honorowymi go??mi. Zasiad?y one na specjalnie przygotowanym miejscu dla misiaczkw, czekaj?c cierpliwie na przebieg wydarze?. Dzieci, opowiada?y o swoich maskotkach, s?ucha?y czytanych przez pani? fragmentw ksi??ek o nied?wiadkach, nauczy?y si? wiersza o misiu, bawi?y si? w starego nied?wiedzia oraz ta?czy?y z misiami w rytm piosenki Pokochaj pluszowego misia".

Nast?pie wielk? niespodziank? by?y odwiedziny prawdziwego misia o imieniu Karmelek, ktry ta?czy? z przedszkolakami przy piosenkach o misiach. Dzieci wzi??y rwnie? udzia? w quizie: Co wiemy o misiach oraz w degustacji przysmakw. Na zako?czenie dzieci zosta?y zaproszone na przyj?cie urodzinowe oraz na wspln? degustacj? pysznego misiowego tortu. Przedszkolaki wraz z rodzicami wzi??y udzia? w Konkursie Mj wymarzony mi?, w ktrym musia?y wykaza? si? kreatywno?ci? i pomys?owo?ci? w tworzeniu swojego wymarzonego misia.

Ten dzie? wywo?a? u dzieci wiele u?miechw i rado?ci.Mi? jest bardzo wa?ny dla ka?dego dziecka. Mo?na go przytuli?, a nawet zwierzy? mu si? z sekretw. Mamy nadziej?, ?e to wielkie misiowe przyj?cie zostanie w naszych wspomnieniach na d?ugi czas.

Więcej…
 
Drukuj Email

ZDROWIE NA TALERZU

Dzieci z naszego przedszkola na zaj?ciach poznaj? zasady zdrowego od?ywiania, poznaj? witaminy znajduj?ce si? w warzywach i owocach, ucz? si? zasad higieny i dbania o w?asne zdrowie, dlatego te? przedszkolaki podczas zaj?? w?asnor?cznie przygotowa?y pyszn? witaminow? sa?atk?.

Przedszkolaki przynios?y z domw r?ne ?wie?e owoce by?y gruszki, ?liwki, jab?ka, winogrono, pomara?cze, banany, kiwi. By?o troch? przygotowa?: umyli?my owoce, przybory kuchenne, a tak?e nasze r?ce. Kiedy wszystko ju? by?o gotowe dzieci samodzielnie kroi?y i przyrz?dza?y sa?atk? owocow? przestrzegaj?c zasad bezpiecze?stwa przy pos?ugiwaniu si? no?em. Przyrz?dzanie sa?atki da?o dzieciom wiele satysfakcji jednocze?nie u?wiadamiaj?c jak wa?n? rol? odgrywaj? witaminy we w?a?ciwym funkcjonowaniu organizmu.

Sa?atka uda?a si?, wysz?a wspaniale! Nikogo nie trzeba by?o namawia? do jej sprbowania, gdy? najbardziej smakuje posi?ek przygotowany samodzielnie. Uwie?czeniem naszej pysznej sa?atki by? witaminowy sok, zrobiony z soku z buraka, jab?ek i marchwi.

Ju? planujemy kolejn? zdrow? i smaczn? potraw?.

Więcej…
 
W URZ?DZIE GMINY Drukuj Email

W URZ?DZIE GMINY

W dniu 23 listopada uczniowie naszej szko?y spotkali si? z Panem Wjtem gminy Gromnik Bogdanem Staszem, ktry zapozna? ich z funkcjonowaniem urz?du. Celem spotkania by?a realizacja zadania wynikaj?cego z realizowanego przez uczniw projektu edukacyjnego Gmina, w ktrej mieszkam.

Gmina jest podstawowym szczeblem samorz?du terytorialnego w Polsce. Z za?o?enia realizuje ona wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, ktre nie zosta?y przypisane innym organom administracji publicznej. Urz?d gminy jest miejscem, gdzie wjt wraz z urz?dnikami, jako w?adza wykonawcza, realizuje zadania okre?lone w ustawach oraz decyzje i postanowienia rady gminy. W urz?dzie gminy obywatel mo?e otrzyma? dowd osobisty, akt ma??e?stwa, urodzenia lub zgonu, zarejestrowa? jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz?, otrzyma? zezwolenie na budow?, rozbudow? i rozbirk?, zap?aci? niektre podatki itp. Zainteresowany mo?e spotka? si? z wjtem i porozmawia? na temat wa?nych spraw i inicjatyw dotycz?cych gminy, z?o?y? skarg?, petycj?, wnioski, prosi? o pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach ?yciowych.

Więcej…
 
?ywa lekcja historii- z wizyt? w ZSOiZ w Gromniku Drukuj Email

?ywa lekcja historii- z wizyt? w ZSOiZ w Gromniku

?ycie codzienne Galicji okresu mi?dzywojennego 1918-1939 to tytu? wystawy, przygotowanej w ramach projektu Niepodleg?a w murach Zespo?u Szk? Oglnokszta?c?cych i Zawodowych im. Jana Paw?a II w Gromniku. Wystaw? mogli?my obejrze? dzi?ki zaproszeniu przez dyrekcj? szko?y. Eksponaty, ktre zosta?y zebrane pochodz? tak?e z wcze?niejszego okresu, z pocz?tku XIX wieku. Osobami tworz?cymi wystaw? byli uczniowie, ich rodziny oraz nauczyciele Zespo?u Szk? Oglnokszta?c?cych i Zawodowych im. Jana Paw?a II w Gromniku. Eksponaty zosta?y tak?e u?yczone przez osoby spoza spo?eczno?ci szkolnej, z prywatnych zbiorw i kolekcji. Cz??? ekspozycji to przedmioty wypo?yczone z Izby Tradycji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz ze zbiorw parafialnych. W ramach projektu w sali, gdzie znajduje si? wystawa odby?a si? dla naszych uczniw lekcja historii, ktra przyczynia si? do przeniesienia tre?ci abstrakcyjnych, teoretycznych poznanych w szkole na p?aszczyzn? konkretnych przedmiotw, obrazw, ktre mo?na obejrze?. Lekcja muzealna umo?liwi?a wyj?cie poza tradycyjne ramy szkolnego nauczania, rozbudzi?a naturaln? ciekawo?? dzieci i m?odzie?y. Poprowadzi?y ja Pani dr Ma?gorzata Ho?da Kuchnik oraz Pani mgr Anna Gaj. Wystawa obejmuje 100 eksponatw uj?tych w cztery bloki tematyczne: ?ycie na wsi, w ko?ciele, w urz?dzie i na policji w okresie mi?dzywojnia.

Więcej…
 
Zuzanny pobyt w Warszawie Drukuj Email

Zuzanny pobyt w Warszawie

W dniach 15.11.2018 r./czwartek/ - 18.11.2018 r./niedziela/ odby?a si? konkursowa podr? do Warszawy. Razem z moj? mam? ju? w czwartek po po?udniu wsiad?y?my do autobusu linii Gorlice Krakw, a potem pojecha?y?my poci?giem do Warszawy. Podr? by?a bardzo przyjemna i czas p?yn?? mi szybko. Nocleg mia?y?my w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Wojskowej Akademii Technicznej.

W pi?tek od samego rana zacz??y si? atrakcje. Pojechali?my bez przewodnika, ktry si? sp?ni?, tramwajem do Muzeum Powstania Warszawskiego. Od rozpocz?cia zwiedzania by?o s?ycha? w g??biach muzeum ryk samolotw i huk wal?cych si? murw. By?o to miejsce, w ktrym mo?na by?o sobie wyobrazi?, jak ludzie walczyli i prbowali przetrwa? podczas powstania. Zbiera?am tam kartki z powstania warszawskiego. S? w nich zawarte informacje, co si? dzia?o w ka?dym dniu powstania. P?niej wybrali?my si? na Cmentarz Wojskowy na Pow?zkach. Mogli?my tam zobaczy? groby bohaterw powstania warszawskiego oraz wielu ludzi zas?u?onych dla Polski. Oprowadza? nas pan, ktry uczestniczy? w ekshumacji ?o?nierzy zamordowanych po wojnie przez NKWD. Po obiedzie zwiedzali?my Stare Miasto. Widzieli?my Kolumn? Zygmunta, Zamek Krlewski, Pa?ac Prezydencki, a tak?e wiele pomnikw i gmachw takich jak uniwersytety, biblioteki i bazyliki. Ze Starego Miasta pojechali?my metrem do ?rdmie?cia. By?am zachwycona jak szybko mo?na si? przenie?? z jednego miejsca na drugie. Wysiedli?my ko?o Pa?acu Kultury i Nauki. Wyjechali?my na jego XXX pi?tro i ogl?dali?my panoram? Warszawy po zmroku. Po wielu wra?eniach wrcili?my do hotelu na nocleg. Na drugi dzie? po ?niadaniu zacz??y si? warsztaty z panem Paw?em "Underem" Przewo?nym. Jest on raperem, ale tak?e re?yserem. Mieli?my zaj?cia dotycz?ce profilaktyki uzale?nie?, a p?niej zacz?li?my pisa? tekst piosenki rapowej o powstaniu warszawskim. Po warsztatach jeszcze raz pojechali?my na Cmentarz Wojskowy na Pow?zkach. Rozstawili?my ponad 100 bia?o-czerwonych zniczy i kwiaty. W niedziel? od samego rana zacz?li?my nagrywa? klip. Ka?dy mg? sprbowa? i wykaza? si? umiej?tno?ciami w tej dziedzinie z profesjonalnym sprz?tem. Po nagraniu i wsplnym obiedzie wszyscy si? po?egnali?my. Na tym sko?czy?a si? moja przygoda z Warszaw?.

Prze?y?am niesamowite chwile, pozna?am nowych kolegw i kole?anki, zobaczy?am wspania?e nasze zabytki, mieszcz?ce si? w stolicy, a teraz czekam na ukazanie si? fina?owego klipu, nad ktrym pracowali?my. Warto by?o si? przygotowa? do konkursu i wyjecha? na tak wspania?? przygod?.

Zuzanna Cudek. kl. 7


Więcej…
 
Drukuj Email

Tarnw pierwsze niepodleg?e

Uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? 14 listopada w dwugodzinnej prelekcji historycznej pt. Pierwsze niepodleg?e. Prelekcj? poprowadzi? historyk cz?onek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Kapitu?y Obchodw 100-lecia Niepodleg?o?ci w Tarnowie pan Zbigniew Mieros?awski. Spotkanie zosta?o zorganizowane w ramach projektu Historia zatrzymana w kadrze realizowanego przez Fundacj? Wspierania Edukacji i Kultury Synergia.

Nasz Go?? w bardzo interesuj?cy sposb przybli?y? uczniom dzie? odzyskania niepodleg?o?ci w kontek?cie pierwszego niepodleg?ego miasta Tarnowa. Dzieci z uwag? s?ucha?y wypowiedzi prelegenta popartych archiwalnymi zdj?ciami i fragmentami gazet i czasopism. Wiadomo?ci, zdobyte przez dzieci podczas spotkania, b?d? wykorzystane w konkursie, ktry odb?dzie si? na wiosn?.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Designed by mgr Angelika Starzyk © 2013