Menu G?wne

eDziennik

MS Office 365

Kalendarz

wrzesień 2023
pwścpsn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Licznik odwiedzin

Dzi?Dzi?107
WczorajWczoraj62
W tygodniuW tygodniu107
W miesi?cuW miesi?cu3160
Wszystkie dniWszystkie dni368553

Aktualno?ci
Drukuj Email

Zdrowo jedz i ?wicz

Kuratorium O?wiaty w Krakowie (delegatura Tarnw) zorganizowa? w roku szkolnym 2018/2019 VI edycj? projektu Czysta Ma?opolska. Partnerem wspieraj?cym projektu jest Wojewdzki Inspektorat Jako?ci Handlowej Artyku?w Rolno-Spo?ywczych. W ramach projektu Kuratorium O?wiaty w Krakowie przeprowadzi? Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniw Zdrowo jedz i ?wicz, w ktrym nasze przedszkolaki wzi??y udzia?. Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy o zdrowym i racjonalnym od?ywianiu aktywno?ci fizycznej w?rd dzieci przedszkolnych i uczniw, kszta?towanie nawykw zdrowego od?ywiania i aktywno?ci fizycznej, wdro?enie zasad ?wiadomo?ci iodpowiedzialno?ci za w?asne zdrowie, poszerzenie zainteresowa? problematyk? zdrowego od?ywiania i aktywno?ci fizycznej oraz upowszechnienie dobrych praktyk wzakresie problematyki zdrowego ?ywienia i aktywno?ci fizycznej.


 
WYCIECZKA DO MUZEUM NARODOWEGO I NA KOPIEC KO?CIUSZKI Drukuj Email

WYCIECZKA DO MUZEUM NARODOWEGO
I NA KOPIEC KO?CIUSZKI

W dniu 6 lutego m?odzie? klasy VII i VIII uczestniczy?a w edukacyjnej wycieczce do Krakowa zorganizowanej we wsp?pracy ze szko?ami w Chojniku i Gromniku. Na trasie naszej wycieczki znalaz? si? Kopiec Ko?ciuszki i Muzeum Narodowe.

Kopiec Ko?ciuszki to unikatowe miejsce na mapie Krakowa i Ma?opolski. To st?d rozci?ga si? najpi?kniejsza panorama okolicy. Uczniowie wzi?li udzia? w wyj?tkowej lekcji historii i zobaczyli ciekawe wystawy. Poznali histori? drogi Polakw do wolno?ci, zobaczyli wybitnych Polakw i zabytkowy XIX-wieczny fort.

Muzeum Narodowe w Krakowie jest miejscem bezpo?redniego kontaktu z dzie?em sztuki od staro?ytno?ci po czasy wsp?czesne. To przestrze? dyskusji, pyta? i niestandardowych odpowiedzi. Tu m?odzie? uczestniczy?a w warsztatach i lekcjach muzealnych pod tytu?em O modzie. Historia ubioru oraz Wyspia?ski. Pozna?a temat mody i kszta?towania si? stylu ubioru na przestrzeni lat. Obejrza?a najwi?ksz? do tej pory wystaw? prezentuj?c? kolekcj? dzie? Stanis?awa Wyspia?skiego (1869-1907) . Pokazuje ona blisko 500 z licz?cego oko?o900 pozycji zbioru prac tego artysty, jednego z najwybitniejszych twrcw polskich - malarza, rysownika, grafika, a tak?e poety, dramatopisarza, scenografa i reformatora teatru.

Uczniowie mieli tak?e mo?liwo?? obejrzenia "Damy z gronostajem" Leonarda da Vinci to jednego z najpi?kniejszych portretw na ?wiecie, najwa?niejszego i najcenniejszego obrazu w polskich zbiorach. To jeden z zaledwie kilkunastu namalowanych przez Leonarda da Vinci obrazw. Od 29 grudnia 2016 roku "Dama z gronostajem" jest w?asno?ci? Muzeum Narodowego w Krakowie.Więcej…
 
Drukuj Email

Zabawy na ?niegu dokarmianie ptakw

Dla dzieci z naszego przedszkola okres zimy to wspania?e zabawy na ?niegu, lepienie ba?wana (nawet tak malutkiego). Natomiast dla zwierz?t to czas trudny do przetrwania. Dlatego te? pomagamy naszym skrzydlatym przyjacio?om najlepiej jak umiemy. Ma?e ptaszki maj? sto?wk? w karmniku na ogrodzeniu, natomiast te wi?ksze dostaj? jedzenie na parapecie. Wiosn? odwdzi?cz? si? nam pi?knym ?piewem pod oknami.


Więcej…
 
Zapisy dzieci do oddzia?u przedszkolnego i klasy pierwszej Drukuj Email

Zapisy dzieci do oddzia?u przedszkolnego i klasy pierwszej Szko?y Podstawowej
w Rzepienniku Marciszewskim na rok szkolny 2019/20

Dyrektor Szko?y Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim og?asza rekrutacj? do oddzia?u przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2019/20.

Zapisy dzieci do oddzia?u przedszkolnego b?d? prowadzone od 11 lutego do 26 lutego 2019 roku.

Wnioski o kontynuowanie wychowania przedszkolnego, do ktrego dziecko aktualnie ucz?szcza b?d? przyjmowane od 4 lutego do 11 lutego 2019.

Zapisy dzieci do klasy pierwszej b?d? prowadzone od 8 lutego do 11 marca 2019 roku.

Wnioski o przyj?cie dziecka do oddzia?u przedszkolnego z drukami o?wiadcze? oraz druki zg?oszenia do klasy pierwszej s? do pobrania na stronie internetowej Szko?y Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim www.sprzepm.gromnik.pl lub w szkole.

Dzieci 6 letnie urodzone w 2013 r.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowi?zane odby? roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Obowi?zek ten rozpoczyna si? z pocz?tkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktrym dziecko ko?czy 6 lat. W roku szkolnym 2019/2020 obowi?zkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego obj?te s? wszystkie dzieci urodzone w 2013 r.

Dzieci 5 letnie urodzone w 2014 r.

Dziecko, ktre w bie??cym roku uko?czy 5 lata, a w nast?pnym roku szkolnym zostanie obj?te obowi?zkiem przedszkolnym, na wniosek rodzica mo?e zosta? zapisane do oddzia?u przedszkolnego.

Dzieci 4 - letnie urodzone w 2015 r.

Dziecko, ktre w bie??cym roku uko?czy 4 lata na wniosek rodzica mo?e zosta? zapisane do oddzia?u przedszkolnego.

Dzieci 3 - letnie urodzone w 2016 r.

Dziecko, ktre w bie??cym roku uko?czy 3 lata na wniosek rodzica mo?e zosta? zapisane do oddzia?u przedszkolnego.


Dokumenty do pobrania:

 
Warsztaty Ekologiczne Drukuj Email

Warsztaty Ekologiczne

7 lutego uczniowie z klasy 2 i 3 udali si? do Gminnego O?rodka Kultury w Gromniku na warsztaty ekologiczne orgaznizowane przez Pogrza?skie Stowarzyszenie Rozwoju dzia?aj?ce w Tuchowie. Warsztaty przeprowadzane by?y przez edukatorw Fundacji Pracowni Kreatywnej w Tarnowie i sk?ada?y si? z trzech modu?w: teoretycznego, podczas ktrego dzieci zosta?y wprowadzane w zagadnienia zwi?zane z ekologi?; warsztatowego, w ramach ktrego przeprowadzone by?y zaj?cia artystyczne zwi?zane z tematyk? ochrony ?rodowiska oraz demonstracyjnego, przedstawiaj?cego smart dom, ktry wykorzystuje do ochrony ?rodowiska nowe technologie. Po zako?czonych zaj?ciach uczniowie otrzymali materia?y edukacyjne, ekogad?ety, worki na zrobione przez siebie prace oraz drobny pocz?stunek. Z u?miechni?tymi buziami i nape?nionymi wiedz? g?owami wrcili?my do szko?y by teori? przekuwa? w dobre praktyki s?u??ce ?rodowisku, nam i naszym bliskim.


Więcej…
 
Dzie? Babci i Dzadka Drukuj Email

DZIE? BABCI I DZIADKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZEPIENNIKU MARCISZEWSKIM

Kiedy? ka?dy z nas by? dzieckiem i pami?ta, jak wa?n? rol? w naszym ?yciu odgrywaj? dziadkowie. Dzie? Babci i Dzie? Dziadka to wyj?tkowe daty w kalendarzu, jedne znajsympatyczniejszychi najmilszych dni w roku. Tak naprawd? ka?dego dnia w roku dziadkowie my?l? i troszcz? si? o swoje wnuki. To w?a?nie oni potrafi? cierpliwie wys?ucha? zwierze? i marze?, ktre rodz? si? w ma?ych g?wkach dzieci.

11stycznia2019 roku odby?a si? w naszej szkole wyj?tkowa uroczysto?? z okazji Dnia Babci i Dziadka, na ktr? zostali zaproszeni babcie i dziadkowie uczniw klas 0-VIII. Go?cie, jak co roku, nie zawiedli i przybyli bardzo licznie. Uroczysto?? rozpocz??a Pani dyrektor Celina Kwa?na, ktry wskazuj?c na ogromn? rol? dziadkw w wychowaniu dzieci i ich szczeglne miejsce w rodzinie, z?o?y?a wszystkim zgromadzonym go?ciom ?yczenia.

Cz??? artystyczn? przygotowali wszyscy uczniowie pod okiem swoich wychowawcw. Na pocz?tek uczniowie klasy II i III zaprezentowali swoje mo?liwo?ci w poruszaj?cym serca Dziadkw przedstawieniu pantomimicznym pt. Dziewczynka z zapa?kami. Nast?pn? grup?, ktra da?a popis swoich mo?liwo?ci, by?a najm?odsza grupa, czyli przedszkolaki, ktra zaprezentowa?a taniec Babuszki staruszki oraz Weso?y taniec Dziadkw. Wyst?p wzbogacili wierszami oraz piosenk? z ?yczeniami dla dziadkw. Uczniowie klasy I przygotowali skecze kabaretowe, ktre rozbawi?y do ?ez wszystkich zebranych oraz wiersze i piosenk?. Na zako?czenie uczniowie klas IV-VIII zaprezentowali swoje mo?liwo?ci teatralne oraz wokalne w przedstawieniu Jase?kowym, ktre wprowadzi?o wszystkich w ?wi?teczny nastrj. Cz??? artystyczna zako?czy?a si? wsplnym od?piewaniem 100 lat oraz wr?czeniem laurek i drobnych upominkw wykonanych przez wnucz?ta.

Uroczysto?? wypad?a pi?knie, uczniowie otrzymali gromkie brawa. Wszyscy dziadkowie z dum? patrzyli na swoje wnucz?ta, ktre w?o?y?y wiele wysi?ku w to, aby jak najlepiej wyrazi? swoj? mi?o?? i szacunek oraz podzi?kowa? dziadkom za cierpliwo??, zrozumienie i opiek?, a przede wszystkim za czas, ktry zawsze maj? dla swoich wnukw.W dalszej cz??ci uroczysto?ci go?cie zostali podj?ci s?odkim pocz?stunkiem przygotowanym przez rodzicw. Spotkanie up?yn??o w mi?ej i serdecznej atmosferze. Babcie i dziadkowie opuszczali Dom Ludowy ze wzruszeniem, dzi?kuj?c za mi?o sp?dzone chwile.

Dzi?kujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za ich bezgraniczn? mi?o??, dobro?, ciep?o i jeszcze raz ?yczymy Im du?o, du?o zdrowia oraz d?ugich lat ?ycia.Więcej…
 
Rzepiennickie Kol?dowanie Drukuj Email

Rzepiennickie Kol?dowanie

?wi?teczne tradycje przetrwaj? tylko wtedy, gdy b?dziemy je piel?gnowa? i przekazywa? z pokolenia ma pokolenie. Uczy? tego nale?y ju? od najm?odszych lat.

Dlatego w dniach 2 i 5 stycznia 2019r. ch?tni uczniowie, pod opiek? pa?: Angeliki Lisowskiej, Ewy Strzesak i Weroniki Zagrskiej wzi??y udzia? w Rzepiennickim Kol?dowaniu. Przebrane grupy kol?dnicze odwiedza?y mieszka?cw naszej wsi, ?piewaj?c kol?dy i ?ycz?c im zdrowia, pomy?lno?ci i wszystkiego co najlepsze w NOWYM 2019 ROKU.


Więcej…
 
Konkurs Kalendarz Adwentowy Drukuj Email

Konkurs Kalendarz Adwentowy

W tym roku szkolnym Samorz?d Uczniowski zorganizowa? Szkolny Konkurs Kalendarz Adwentowy. Uczniowie poszczeglnych klas zg?osili swoje propozycje na kolejne dni Adwentu. Ka?dy dzie? kry? zabaw? np. Dzie? ??ty, Dzie? Farmera, Dzie? Eleganta, Dzie? Szalonej Fryzury itd. Celem tego konkursu by?o zach?cenie uczniw do wsplnej zabawy, wprowadzenia radosnego nastroju ?wi?tecznego, a tak?e elementu rywalizacji mi?dzyklasowej. Konkurs ten mg? wygra? jedynie zgrany zesp? klasowy. Nieodzowne by?o rwnie? poczucie humoru, kreatywno?? oraz przyja??. Oceniana by?a pomys?owo?? oraz liczba uczniw zaanga?owanych w zabaw?.

Tegorocznym zwyci?zc? zosta?a klasa V. Serdecznie gratulujemy zwyci?zcom i dzi?kujemy wszystkim tym, ktrzy wzi?li udzia? w wsplnej zabawie.


Więcej…
 
Wigilia szkolna Drukuj Email

Wigilia szkolna

Jak co roku, tu? przed wigili?, spotkali?my si? aby podzieli? si? op?atkiem, z?o?y? sobie ?yczenia ?wi?teczne i wsplnie zakol?dowa?. Uroczysto?? rozpocz??a si? od przeczytania fragmentu Ewangelii. Nast?pnie pani Dyrektor i zaproszeni go?cie z?o?yli ?yczenia dla nas i naszych rodzin, a p?niej, jeszcze przed tym jak zasiedli?my do sto?u, po?amali?my si? op?atkiem. Mieli?my tak?e okazj? ogl?da? jase?ka przygotowane przez klas? VII i VIII. Po wsplnym ?wi?towaniu udali?my si? do swoich domw, aby przekaza? rodzinie ?yczenia bo?onarodzeniowe i przygotowywa? si? do nadej?cia Pana.


Więcej…
 
Więcej artykułów…
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Designed by mgr Angelika Starzyk © 2013