Menu G?wne

eDziennik

MS Office 365

Kalendarz

sierpień 2022
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Licznik odwiedzin

Dzi?Dzi?14
WczorajWczoraj12
W tygodniuW tygodniu38
W miesi?cuW miesi?cu288
Wszystkie dniWszystkie dni350878

Aktualno?ci
Sprawozdania Finansowe za rok 2018 Drukuj Email

INFORMACJA

Sprawozdania finansowe za 2018 r. zgodnie z par. 34 ust. 9 , 10 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju i Finansw

w sprawie rachunkowo?ci oraz planw kont dla bud?etu pa?stwa, bud?etw jednostek samorz?du terytorialnego, jednostek bud?etowych, samorz?dowych zak?adw bud?etowych, pa?stwowych funduszy celowych oraz pa?stwowych jednostek bud?etowych maj?cych siedzib? poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz.1911 z p?n. zm.) zosta?y opublikowane w:

bipgromnik - Biuletyn Informacji Publicznej Urz?du Gminy Gromnik na stronie g?wnej w zak?adce Bud?et i maj?tek, w zak?adce Sprawozdania finansowe.

 
3 MAJ Drukuj Email

3 MAJ

30 kwietnia 2019 roku odby?a si? w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku akademi? przygotowali uczniowie klasy 4 i 5. Z wielkim zaanga?owaniem oraz przej?ciem, przypomnieli spo?eczno?ci szkolnej histori? uchwalenia tego wyj?tkowego dokumentu, znanego pierwotnie jako Ustawa rz?dowa. Zwrcili tak?e wszystkim uwag?, ?e by?a to pierwsza w Europie i druga na ?wiecie, konstytucja dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolno?ci, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic.... Nie zabrak?o przy tej okazji przypomnienia pi?knych i wznios?ych polskich pie?ni patriotycznych. Po akademii, uczniowie wraz z nauczycielami wykonali pami?tkowe zdj?cie formuj?c z serc polsk? flag?.


Więcej…
 
Rocznica ?mierci ?wi?tego Jana Pawla II Drukuj Email

Rocznica ?mierci ?wi?tego Jana Pawla II

Wsta?, nie skupiaj si? na swoich s?abo?ciach i w?tpliwo?ciach, ?yj wyprostowany.

2 kwietnia to data, ktra zajmuje w sercu Polakw szczeglne miejsce. To dzie?, w ktrym 14 lat temu odszed? do domu Ojca, nasz wielki rodak, ukochany papie? - Jan Pawe? II. Aby upami?tni? ten dzie?, klasa II i III przygotowa?a krtki apel o Jego ?yciu. Uczniowie pokazali to, co ukszta?towa?o m?odego Wojty??. Przypomnieli, jakimi warto?ciami powinni?my si? kierowa? w naszym ?yciu, aby by? po prostu dobrym cz?owiekiem.

Karol Wojty?a, przyszed? na ?wiat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Rodzina ?y?a skromnie. Matka umar?a kiedy by? jeszcze ch?opcem. Oprcz pracy fizycznej podejmowa? te? wysi?ki artystyczne, takie jak udzia? w teatrze czy tworzenie poezji. W 1942 roku wst?pi? do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1946 roku przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie. Po wojnie podj?? studia w Rzymie. W roku 1958 zosta? mianowany biskupem pomocniczym Krakowa, a w roku 1963 Karol Wojty?a zosta? arcybiskupem metropolit? krakowskim. 16 pa?dziernika 1978 rokuzosta? papie?em. Prze?y? zamach terrorystyczny na swe ?ycie. Pocz?tek lat 90. przynis? niestety chorob? Parkinsona, a w jej wyniku, pomimo modlitw tysi?cy zgromadzonych wiernych, 2 kwietnia 2005 Jan Pawe? II zmar?. Kanonizacja Papie?a-Polaka odby?a si? w niedziel? Bo?ego Mi?osierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie. ?wi?ty Jan Pawe? II by? nazywany mi?dzy innymi Misjonarzem wszystkich narodw, a tak?e zapocz?tkowa? tradycj? ?wiatowych Dni M?odzie?y.


Więcej…
 
Drukuj Email


Festiwal Zawodw Krakw

Wyjazd m?odzie?y z SP w Rzepienniku Marciszewskim

Ucze? ko?cz?cy szko?? podstawow? powinien posiada? obszern? wiedz? na temat dost?pnych ?cie?ek dalszej edukacji, aby ?wiadomie mg? wybra? najodpowiedniejszy dla siebie kierunek rozwoju.

Aby przygotowa? naszych uczniw do wyboru dalszej ?cie?ki kszta?cenia poprzez zapoznanie si? zdost?pn? ofert? zawodw na rynku pracy (w tym zawodw deficytowych), da? szans? skorzystania zpomocy wykwalifikowanych doradcw zawodowych, czy te? skonfrontowania wiedzy odanym zawodzie zjego wymiarem praktycznym dla uczniw klas VII i VIII z ze Szko?y Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim zorganizowali?my dnia 22 marca wyjazd do Krakowa na Festiwal Zawodw. .

Szeroki wachlarz ofert edukacyjno-zawodowych podczas festiwalu zaprezentowa?y szko?y zawodowe, technika iprzedsi?biorcy zterenu Ma?opolski . Wydarzenie to, da?o nie tylko mo?liwo?? zaznajomienia si? ze specyfik? bran?ow? ispecjalizacyjn?, ale tak?e pomaga?o okre?li? osobiste predyspozycje zawodowe.

Festiwal zawodw to by?a te? wspania?a okazja do wymiany dobrych praktyk ido?wiadcze? mi?dzy nauczycielami iszko?ami.

W festiwalu uczestniczy?o 15 uczniw pod opiek? pa? wychowawczy? Angeliki Lisowskiej i Romany G?siorowskiej oraz Pani dyrektor Celiny Kwa?nej. By?a to te? okazja, by odby? spacer po krakowskiej Starwce i mi?o sp?dzi? czas w stolicy naszego wojewdztwa.

Więcej…
 
Drukuj Email

Wycieczka do Szymbarku Ma?opolska Marzanna 2019

W Szymbarku, miejscowo?ci w powiecie gorlickim, razem z m?odzie?? z kilku powiatw Ma?opolski grupa 50 uczniw z naszej szko?y ostatecznie po?egna?a zim?. Nie ma szans, ?eby wrci?a, bo zosta?a odprawiona, a raczej spalona. I to nie jedna, ale blisko dwie?cie kolorowych kukie?ek, symboli odchodz?cych mrozw i ?niegu.

Wycieczka odby?a si? 21 marca, w pierwszy dzie? kalendarzowej wiosny. By? to fina? konkursu Ma?opolska Marzanna 2019, podczas ktrego laureatom wr?czone zosta?y dyplomy oraz nagrody przez Pani? Starost? powiatu gorlickiego Mari? Guba??. Celem imprezy jest edukacja dzieci i m?odzie?y szkolnej poprzez uczestnictwo w kultywowaniu regionalnych tradycji folklorystycznych, rozwijanie kreatywno?ci i wyobra?ni plastycznej oraz zdolno?ci manualnych, a tak?e promocja kultury ludowej Wojewdztwa Ma?opolskiego. Po cz??ci oficjalnej odby? si? uroczysty pochd z Marzannami nad rzek? Rop?, gdzie pod czujnym okiem stra?akw zosta?y spalone. To jedyna taka impreza w Ma?opolsce. Organizowana ju? by?a po raz dziewi?ty.

Warto doda?, ?e w?rd prawie 200 ocenianych kukie? znalaz?o si? 12 z naszej szko?y. Praca dzieci zosta?a doceniona, wyr?nienie zdobyli uczniowie z klasy II w kategorii klas I-III, natomiast uczennice z klasy VII zdoby?y III miejsce w kategorii klas IV-VIII.

Wykonawcy wykazali si? pomys?owo?ci? i fantazj?. By?y marzanny w stylu pogrza?skim, ?emkowskim a nawet... india?skim. Jedne z kartonw i papieru, inne ze s?omy i patykw, a jeszcze kolejne z mchu. Niektre ma?e na kilkadziesi?t centymetrw, inne dorwnywa?y wielko?ci cz?owieka.

W czasie pobytu w Szymbarku nasi uczniowie zwiedzili Dwr obronny z XVI wieku dawn? siedzib? rodu G?adyszw Renesansowy kasztel szlachecki oraz Skansen Wsi Pogrza?skiej im. prof. Romana Reinfussa. Obejmuje on 15 drewnianych budynkw i innych obiektw (wiatraki, piec garncarski, olejarnia, studnia, ule) rozmieszczonych na oko?o 2 ha terenu. Praktycznie wszystkie obiekty w skansenie oraz ich wyposa?enie s? oryginalne. W szymbarskim skansenie podziwiali?my tak?e kolekcj? m?ocarni oraz powozw.

By?a to bardzo kszta?c?ca i udana wycieczka. Tak odprawiona zima raczej nie ma ju? wielkich szans na powrt, a my poznali?my nowe niezwyk?e pod wzgl?dem historii i walorw turystycznych miejsce.Więcej…
 
?WIATOWY DZIE? POEZJI W PRZEDSZKOLU W RZEPIENNIKU MARCISZEWSKIM Drukuj Email


?WIATOWY DZIE? POEZJI W PRZEDSZKOLU

w RZEPIENNIKU MARCISZEWSKIM

...Przez odpowiedni? literatur? dla dzieci

kszta?tuje si? przysz?ego czytelnika,

ktremu toruje si? drog? do wielkiej poezji,

do literatury klasycznej...

/Jan Brzechwa/

21 marca pierwszego dnia kalendarzowej wiosny obchodzony jest ?wiatowy Dzie? Poezji.Taki dzie? to doskona?a okazja do promowania czytania, tworzenia i nauczania o poezji.Od najm?odszych lat powinni?my zara?a? dzieci mi?o?ci? do czytania. Istnieje wiele sposobw na zach?cenie ich do cz?stego si?gania po ksi??k?. W naszym przedszkolu dzieci wzi??y udzia? w r?nych dzia?aniach zwi?zanych z rozwijaniem zainteresowania poezj? oraz czytelnictwem. Rozmawia?y o tym, kim jest poeta, czym jest poezja, o czym mog? by? wiersze. W tym dniu czytane by?y ulubione wiersze dzieci, ktre w ma?ych grupach wykona?y do nich wspania?e ilustracje.

WierszeJana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej czy Wandy Chotomskiejto klasyka literatury dzieci?cej. Wiersze pe?ne przygd, w ktrym g?wnymi postaciami s? zwierz?ta i ro?liny. Poza humorem, utwory zawieraj? zaskakuj?ce zako?czenie. Cz?sto poprzez zaprezentowan? historyjk?, ucz? i wychowuj?, o?mieszaj? naganne zachowanie, a pochwalaj? dobre.Poezja dla dzieci jest napisana j?zykiem dowcipnym. Utwory przedstawiaj? jaki? fragment rzeczywisto?ci. Wiele z nich ma ukryty mora? lub przes?anie.

Uwie?czeniem naszych zaj?? w przedszkolu by? przyjazd uczestnikw Klubu Seniora 50+ z Gromnika, ktrzy w bajkowych przebraniach czytali naszym dzieciom wybrane wiersze, opowiadania i zagadki. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem s?ucha?y czytanych utworw, a tak?e uczestniczy?y w rozmowach dotycz?cych ich tre?ci. Razem z naszymi dzie?mi ta?czyli w rytm znanych przedszkolnych piosenek oraz wcielili si? w aktorw pantomimy przedstawiaj?c wiersz pt. Rzepka, w ktr? w??czy?y si? wszystkie przedszkolaki.

Dzi?kujemy serdecznie wszystkim uczestnikom Klubu Seniora 50+ za przyjazd do nas oraz uatrakcyjnienie ?wiatowego Dnia Poezji. Ten dzie? by? bardzo wyj?tkowy, pe?ny prze?y? estetycznych, wp?ywaj?cych na rozwj zainteresowa? czytelniczych w?rd dzieci.


Więcej…
 
Wiosna tu?, tu? Drukuj Email

Wiosna tu?, tu?

Wiosenne przygotowania wida? wsz?dzie tam, gdzie okiem si?gn??. Tak?e u nas w szkole postanowili?my przywita? now? por? roku i podda? si? tradycji zwi?zanej z przygotowaniem kukie?, ktre zatopione b?d? spalone symbolizuj? odej?cie zimy, a nadej?cie wiosny. Nasze Marzanny przygotowywane w trjkach, parach czy indywidualnie, zosta?y zawiezione do Szymbarku, gdzie do 20 marca mo?na je ogl?da? na wystawie w Skansenie Wsi Pogrza?skiej. Ju? 21 marca udamy si? tam wsplnie, aby pozna? wyniki konkursu na najpi?kniejsz? Ma?opolsk? Marzann? i uczestniczy? w obrz?dzie po?egnania zimy uroczystym orszaku z Marzannami nad brzeg rzeki Ropy.

Zapraszamy do obejrzenia zdje? przedstawiaj?cych nasze prace.


Więcej…
 
Drukuj Email


?O?NIERZE WYKL?CI ZAPOMNIANI BOHATEROWIE

Dnia 1 marca wca?ej Polsce odbywa?y si? uroczysto?ci zwi?zane zNarodowym Dniem?o?nierzy Wykl?tych. Rwnie? nasza szko?a przy??czy?a si? dooglnopolskiej akcji. Uczniowie mieli okazj? pog??bi? swoj? wiedz? historyczn?, atak?e pozna? losy zamordowanych polskich oficerw. ?o?nierze Wykl?ci tobohaterowie antykomunistycznego podziemia, ktrzywobronie Pa?stwa Polskiego przeciwstawili si? sowieckiej agresji inarzuconemu si?? re?imowi komunistycznemu. Szacuje si?, ?ewlatach 1944-1956 wszeregach tzw. drugiej konspiracji uczestniczy?o 120-180 tys. osb, przede wszystkim by?ych ?o?nierzy Armii Krajowej, wspieranych przezkolejne tysi?ce pomagaj?cych im Polakw.

WSzkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim uczniowie mogli obejrze? wystaw? prac swoich kolegw i kole?anek z kl. IV-VIII oraz wzi?? udzia? w konkursie historyczno-plastycznym pod has?em ?o?nierze wykl?ci w naszej pami?ci po?wi?conym tym, dla ktrych wolno?ci nie by?o. Konkurs polega? na indywidualnym wykonaniu pracy plastycznej dotycz?cej wybranej postaci historycznej. Zainteresowanie konkursem by?o imponuj?ce. W ten sposb uczczona zosta?a pami?? bohaterw i poszerzona wiedza uczniw o tych, ktrzy po?wi?cili si? dla dobra naszej Ojczyzny.

Uczestnicy konkursu i zaj?te miejsca:

I msce- Jakub Wisniowski, klasa 4

II msce- Dominika Noga, klasa 7

III msce- Aleksandra Kwa?na, klasa 4

IV msce- Dawid Gomu?ka, klasa 5

V msce- Dawid Kucharzyk, klasa 4

Gabriela Gomu?ka, klasa 5

Zuzanna Szyma?ska, klasa 5
Micha? Kwa?ny, klasa 4

Wyr?nienie: Mateusz Kwa?ny - klasa7, Amelia Karnia klasa 6, Katarzyna Firlit klasa 5


Więcej…
 
I Pomoc Przedmedyczna ze stra?akami z OSP Drukuj Email

I Pomoc Przedmedyczna ze stra?akami z OSP

Do zada? ustawowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego nale?y m.in. dzia?alno?? narzecz zmniejszenia liczby wypadkw przy pracy rolniczej ichorb zawodowych rolnikw orazich rodzin. Dzia?alno?? ta polega przede wszystkim naupowszechnianiu wiedzy obhp wgospodarstwie rolnym poprzez szkolenia, pogadanki, konkursy, pokazy, materia?y popularyzatorskie iinne. Wcelu ograniczania skutkw wypadkw naterenach wiejskich Kasa ju? odponad 15 lat wsp?pracuje zjednostkami Ochotniczej Stra?y Po?arnej wca?ym kraju iuczestniczy wwyposa?aniu ich wzestawy ratownicze.

Dnia 1 marca stra?acy z OSP pod okiem przedstawiciela z KRUS - u przypomnieli nam zasady BHP podczas udzielania I Pomocy Przedmedycznej.