Menu G?wne

eDziennik

MS Office 365

Kalendarz

wrzesień 2023
pwścpsn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Licznik odwiedzin

Dzi?Dzi?94
WczorajWczoraj62
W tygodniuW tygodniu94
W miesi?cuW miesi?cu3147
Wszystkie dniWszystkie dni368540

Aktualno?ci
Drukuj Email

2 wrze?nia w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim zabrzmia? znowu dzwonek obwieszczaj?cy rozpocz?cie nowego roku szkolnego 2019/2020. By?o to wielkie prze?ycie dla maluchw, ktre po raz pierwszy pojawi?y si? w naszej spo?eczno?ci uczniowskiej, a tak?e dla starszych uczniw, ktrzy z rado?ci? znw powitali mury kochanej szko?y po przerwie wakacyjnej.

O godz. 8.00 dzieci, rodzice i nauczyciele zebrali si? na uroczystej mszy ?wi?tej, aby Bogu powierzy? najbli?sze dziesi?? miesi?cy wyt??onej pracy

i nauki. Potem wszyscy udali si? na apel, podczas ktrego pani dyrektor Celina Kwa?na serdecznie powita?a zgromadzonych. Omwi?a organizacj? roku szkolnego, przedstawi?a nowych nauczycieli i ?yczy?a dzieciom wielu sukcesw w nauce.

Ten dzie? by? wyj?tkowy rwnie? z innej przyczyny. Prze?ywali?my bowiem 80 rocznic? wybuchu II wojny. Z tej okazji przyst?pili?my do Oglnopolskiej Akcji Przerwany Marsz . Projekt ten by? prb? stosownego podzi?kowania pokoleniu Dzieci Wojny za to, co zrobili dla Polski, mimo tego, ?e czas okupacji, ktry naznaczy? ich dzieci?stwo,

z pewno?ci? skruszy? przekonanie o dobru drzemi?cym w ludziach

i sprawiedliwo?ci dziejowej . Wsplnie z przedstawicielami tego pokolenia przekroczyli?my prg naszej szko?y , by w sposb symboliczny doko?czy? ich przerwan? przed osiemdziesi?ciu laty edukacj?.

M?odzie? klasy VIII pod kierunkiem wychowawcy p. Romany przygotowa?a okoliczno?ciowy program artystyczny. Po spotkaniu z wychowawcami

i zapoznaniu si? z planem lekcji uczniowie powrcili do domw. Przez najbli?sze miesi?ce dzieci b?d? pilnie si? uczy? i rozwija? zainteresowania, by

w czerwcu z dum? i rado?ci? odebra? ?wiadectwo.


Więcej…
 
Drukuj Email

Mi?osierni od Rzepiennika a? po kra?ce ?wiata

Wielkim Sukcesem Szkolnego Ko?a Caritas by?o dostanie si? do etapu rejonowego w Tarnowie i prezentacja projektu Mi?osierni od Rzepiennika a? po kra?ce ?wiata w ramach Mie? wyobra?ni? Mi?osierdzia. Nasza szko?a znalaz?a si? w pierwszej pi?tce na 150 szk? bior?cych udzia? w projekcie.

Mi?osierni od Rzepiennika a? po kra?ce ?wiata.


Więcej…
 
Wyjazd nad morze Drukuj Email

NASZ POBYT NAD MORZEM

Ju? kolejny raz byli?my nad morzem. Tym razem w Jastrz?biej Grze w o?rodku MODERNA. Podczas kilkudniowego pobytu brali?my udzia? w r?nego typu zaj?ciach i wycieczkach do Gda?ska, Gdyni i Sopotu oraz S?owi?skiego parku Narodowego.

Sta?ym punktem by?y spacery na pla??, a tak?e do centrum Jastrz?biej Gry na deptak ?wiatowida. Miejsce to jest niezwykle urocze i przyci?ga swoim klimatem nawet najm?odszych, ktrzy ch?tnie spacerowali uliczkami Jastrz?biej, nie tylko w oczekiwaniu na pyszne gofry, lody, czy zapiekanki. Pi?kne spacery mia?y miejsce tak?e do Gwiazdy P?nocy najdalej wysuni?tego na p?noc punktu Polski i Lisiego Jaru.

Wszyscy z rado?ci? wyruszali na pla??, budowali pomys?owe zamki i budowle z piasku, urz?dza?y konkursy akrobatyki lub skokw w dal, ochoczo gra?y w pi?k?.

Dni nad morzem min??y szybko, co mamy nadziej? oznacza, ?e te? ciekawie. Pobyt - Jastrz?bia Gra 2019 - ju? za nami, w my?lach i w sercach pozostan? cudownie sp?dzone chwile przy pi?knej, s?onecznej pogodzie i mi?ej, przyjaznej atmosferze.

Wspomnieniom zapewne towarzyszy? b?dzie szum fal i krzyki mew .


Więcej…
 
HISTORIA ZATRZYMANA W KADRZE - FINA? Drukuj Email

HISTORIA ZATRZYMANA W KADRZE - FINA?

10 czerwca w Domu Kultury w Tuchowie uczestniczyli?my w finale projektu Historia zatrzymana w kadrze organizowanego przez Fundacj? Wspierania Edukacji i Kultury Synergia, a dofinansowanego ze ?rodkw Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W projekcie oprcz naszej bra?o udzia? 15 szk? z powiatu tarnowskiego.
Spotkanie rozpocz?? muzyczny akcent w wykonaniu zespo?u smyczkowego ze Szko?y Muzycznej I stopnia w Tuchowie . Nast?pnie, po krtkim wprowadzeniu, przedstawienie historyczne pt. 100 lat m?odo?ci zaprezentowa?a grupa teatralna z SP we Wrblowicach.
Kolejnym punktem by?o zaprezentowanie wypracowanych materia?w przez poszczeglne grupy projektowe oraz prezentacja laureatw konkursw organizowanych w ramach projektu.
Dyplomy i nagrody laureatom konkursw wr?cza? Zast?pca Burmistrza Tuchowa pan Wiktor Chrzanowski.
Nasza Zuzia zosta?a laureatem konkursu literackiego Podr?e dalekie i bliskie.
Serdecznie dzi?kujemy za mo?liwo?? udzia?u w projekcie i fantastyczn? przygod?.

Historia zatrzymana w kadrze.


Więcej…
 
Wyjazd do teatru Drukuj Email

Wyjazd do teatru maluchwWięcej…
 
Drukuj Email

WIELKI SUKCES PRZEDSZKOLAKW

NA V SIEMIECHOWSKIM PRZEGL?DZIE TANECZNYM

6 czerwca w Domu Ludowym w Siemiechowie po raz pi?ty odby? si? Siemiechowski Przegl?d Taneczny, w ktrym wzi??a udzia? nasza grupa przedszkolna. W taniec zaanga?owani by?y wszystkie dzieci z oddzia?u przedszkolnego. Celem przegl?du by?o rozbudzanie i rozwijanie wra?liwo?ci muzycznej u dzieci w wieku przedszkolnym oraz integracja dzieci z r?nych przedszkoli. Na siemiechowskiej scenie zaprezentowa?y si? zespo?y w r?nych ta?cach, od nowoczesnych do ludowych.Doceniaj?c wysoki poziom przygotowania, zaanga?owanie i rado?? wyra?an? poprzez taniec w poszczeglnych prezentacjach Jury postanowi?o przyzna? wyr?nienie dla Naszego Oddzia?u Przedszkolnego.

Jeste?my bardzo szcz??liwi i dumni za to wielkie wyr?nienie dla naszych podopiecznych. Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali pi?knymi medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Uczestnicy tanecznych zmaga? otrzymali ponadto s?odkie upominki, ciasteczka, napj. Impreza przebiega?a w atmosferze wspania?ej zabawy z udzia?em widzw i uczestnikw. Ju? nie mo?emy doczeka? si? udzia?u w nast?pnym Przegl?dzie Tanecznym.


Więcej…
 
Wyjazd do teatru Drukuj Email

Wyjazd do teatru

Ma?y Maciu? nieoczekiwanie zostaje krlem. Kto by nie chcia? rz?dzi? krajem, decydowa? i wydawa? polece? doros?ym? Jednak ch?opiec szybko orientuje si?, ?e w?adza to nie tylko przyjemno?ci i przywileje, ?e wymaga przede wszystkim odpowiedzialno?ci za innych, uczciwo?ci i odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji.

Bohater ksi??ki Janusza Korczaka, we wsp?czesnej adaptacji Marty Gu?niowskiej, prze?ywa wiele przygd, pokonuje rozmaite przeszkody i uczy si? jak rz?dzi? m?drze i sprawiedliwie, dba o swoich obywateli i jest w?adc? reformatorem.

To problematyka wspania?ej sztuki, ktr? obejrzeli?my w Tarnowskim Teatrze im. Ludwik Solskiego
4 czerwca 2019 r. Wyjazd zorganizowa? Pani Romana G?siorowska.Więcej…
 
?wi?to Rodziny 2019 Drukuj Email

?wi?to Rodziny 2019

Dnia 3 czerwca 2019 r. w naszej szkole odby?o si? ?wi?to Rodziny. Jest to jedna z wa?niejszych uroczysto?ci szkolnych. Dzie? Rodziny obchodzony jest w naszej szkole co roku. Wszyscy uczniowie i rodzice z naszym rodze?stwem, zaproszeni go?cie przybyli do szko?y na godzin? 13:00. ?wi?to by?o bardzo donios?e za spraw? Rodzicw, ktrzy pojawili si? prawie w komplecie.

Cz??? artystyczn? zaprezentowali najm?odsi- przedszkolaki oraz uczniowie szko?y klas1-3. Pod opiek? swych nauczycieli dzieci przedstawi?y program, zyskuj?c gromkie brawa publiczno?ci.

Starsi uczniowie klas 4-8 zaprezentowali owoce trudu wypracowane w trakcie realizacji projektu Gromnik, gmina, w ktrej mieszkam.

Oprcz gor?cych podzi?kowa? i serdecznych ?ycze? na rodzicw czeka?a niespodzianka prezenty przygotowane przez dzieci z poszczeglnych klas.

Na koniec mi?o i aktywnie sp?dzili?my czas z Rodzicami i nauczycielami bior?c udzia? w rozgrywkach sportowych.

Wszystkim Kochanym Rodzicom

?yczymy wielu, wielu lat ?ycia w zdrowiu i pomy?lno?ci!


Więcej…
 
Wycieczka do Wioski India?skiej Drukuj Email

Wycieczka do Wioski India?skiej Fort Wapiti w Zalasowej

Dnia 29.06.2019r. dzieci z oddzia?u przedszkolnego oraz klasy I odby?y wspania?? i pe?n? przygd wycieczk? autokarow? do wioski india?skiej Fort Wapiti w Zalasowej. Cho? pogoda p?ata?a nam figla, to mieli?my bardzo dobre humory. Wyjazd uda? nam si? znakomicie.

Wioska india?ska zrobi?a na nas ogromne wra?enie. Przede wszystkim rozstawione india?skie namioty, ktre nazywaj? si? tipi. Pan przewodnik, ubrany w strj india?ski, pokaza? nam r?ne przedmioty codziennego u?ytku i opowiada? o ich przeznaczeniu. Widzieli?my wiern? replik? strojw india?skich, koszule wojenne, no?e, piropusze, etniczne instrumenty oraz wiele innych przedmiotw.

Oprcz zwiedzania tipi na dzieci czeka?y rwnie? inne atrakcje. Wszystkie mia?y mo?liwo?? strzelania z ?uku, strzelania z dmuchawki, sprbowania swoich si? w rzutach w?czni? i rzutkami oraz w rzutach na rogi bizona. Mog?y rwnie? pokona? india?ski tor przeszkd, zmierzy? si? w zawodach ?owienia ryb i wy?cigach w??y, a tak?e skorzysta? z malowania twarzy i przyozdobi? j?
w kolorowe wzory. Przepi?kne miejsce, zach?ca?o nasze dzieci do bezpiecznej zabawy na ?wie?ym powietrzu. Po kilku godzinach ekscytuj?cych wra?e?, odpoczywali?my zajadaj?c pyszn? kie?bask? z ogniska. Ko?cz?c nasz? przygod? nauczyli?my si? india?skiego ta?ca aligatora oraz mieli?my mo?liwo?? za?piewania india?skiej piosenki oraz uczestniczenia w warsztatach r?kodzie?a.

Na pami?tk? zosta?y nam pi?kne wspomnienia, wyj?tkowe zdj?cia, w?asnor?cznie zrobione amulety i naszyjniki oraz pami?tki zakupione w india?skim sklepiku. A dla nas opiekunw bezcenne u?miechy naszych pociech.Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Designed by mgr Angelika Starzyk © 2013