Menu G?wne

eDziennik

MS Office 365

Kalendarz

sierpień 2022
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Licznik odwiedzin

Dzi?Dzi?12
WczorajWczoraj12
W tygodniuW tygodniu36
W miesi?cuW miesi?cu286
Wszystkie dniWszystkie dni350876

Aktualno?ci
Wycieczka do Wi?nicza Drukuj Email

23 pa?dziernika 2019r. m?odsza spo?eczno?? szko?y wybra?a si? na wycieczk? do Wi?nicza w celu zwiedzania tamtejszego zamku. Jego pocz?tki wi??? si? z dzia?alno?ci? gospodarcz? Kmitw herbu Szreniawa, ktrzy oko?o po?owy XIV w. rozpocz?li tworzenie wok? Wi?nicza klucza posiad?o?ci ziemskich. Wzniesiony w tym czasie zamek pe?ni? funkcj? obronnej rezydencji w?a?cicieli. Dzieje zamku oraz jego mieszka?cw przybli?y? nam przewodnik, ktrego wszyscy uczniowie s?uchali z wielkim zainteresowaniem. Dodatkow? atrakcj? dla by? udzia? w multimedialnej projekcji Bastion VR, podczas ktrej uczniowie wyruszyli w wirtualn? podr? w czasie, ??cz?c? ekscytuj?c? zabaw? z informacj? o przesz?o?ci.


Więcej…
 
D?bry Drukuj EmailMANIFESTACJA PATRIOTYCZNA - D?BRY 2019


W 75. rocznic? tragedii oddzia?u Regina II batalionu Armii Krajowej Barbara,
w D?brach odby?a si? manifestacja patriotyczna, w ktrej aktywnie uczestniczyli uczniowie klasy VIII. Obchody rozpocz??y si? polow? msz? si? w intencji poleg?ych. Nast?pnie licznie zgromadzeni uczestnicy uroczysto?ci udali si? pod pomnik, gdzie poszczeglne delegacje z?o?y?y wi?zanki kwiatw, oddaj?c ho?d tragicznie zmar?ym partyzantom.

Manifestacja mia?a miejsce na obficie zbroczonym krwi? pobojowisku. W miejscu gdzie sta?a stodo?a, w ktrej rozpocz?? si? partyzancki dramat, wznosi si? drewniany krzy?
i du?y, kamienny obelisk, na ktrym widnieje napis: Miejsce u?wi?cone krwi? ?o?nierzy Armii Krajowej oddzia?u Regina II, poleg?ym w walce o wolno?? Ojczyzny 17 X 1944 r.

Poni?ej, nad brzegiem potoku, gdzie we wsplnym dole pogrzebano pierwotnie poleg?ych ?o?nierzy, wznosi ku niebu ramiona ?elazny krzy? a na pobliskiej polanie le?nej obok pobojowiska usytuowany jest skromny, partyzancki cmentarz. Spoczywa na nim przeniesionych tu 18 ?o?nierzy partyzanckiego odzia?y Regina II, ktrzy ?ni? wieczny sen
o wolnej Polsce.

Oddali swe ?ycie Bogu i Ojczy?nie wierz?c, ?e ich trud i ?mier? nie pjd? na marne Jeste?my im wdzi?czni i winni patriotyczn? pami??.
Więcej…
 
DEN Drukuj Email

Dzie? Nauczyciela 2019


Dzie? Edukacji Narodowej to jeden z tych dni w trakcie roku, kiedy uwaga wszystkich skupia si? na szkole, na nauczycielach, na uczniach. To jest dzie?, w ktrym wszyscy szkole dobrze ?ycz?. ?ycz?, aby nauczyciele pracowali jak najlepiej, aby byli zadowoleni ze swojej pracy i aby efekty tej pracy przynosi?y dobre efekty, aby dzieci i m?odzie? ucz?cy si? w szko?ach byli zadowoleni, ale tak?e ch?tnie zdobywali nowe umiej?tno?ci o poszerzali horyzonty swojej wiedzy.

14 pa?dziernika 2019 r. podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie naszej szko?y podzi?kowali swoim nauczycielom za trud wk?adany w ich wychowanie i kszta?cenie.

Uczniowie klasy 8 w humorystyczny sposb przedstawili epizody szkolnej rzeczywisto?ci. Dzi?ki temu pokazali, ?e praca nauczyciela wcale nie jest taka ?atwa. Przedstawiciele Samorz?du Uczniowskiego w ramach podzi?kowania obdarowali wszystkich nauczycieli i pracownikw szko?y symbolicznym upominkiem. Rada Rodzicw z?o?y?a wszystkim nauczycielom serdeczne ?yczenia. Nad przebiegiem uroczysto?ci czuwa?a pani Romana G?siorowska wychowawca klasy 8.


Więcej…
 
Drukuj EmailMA?OPOLSKA NOC NAUKOWCW 2019


27 wrze?nia odby?a si? jedna z najbardziej wyj?tkowych nocy tego roku Ma?opolska Noc Naukowcw. W 9 ma?opolskich miastach zaroi?o si? od naukowcw, ekspertw i g?odnych wiedzy uczestnikw.

G?wn? ide? wydarzenia jest popularyzacja nauki w?rd mieszka?cw Ma?opolski oraz przybli?enie dzieciom i m?odzie?y zawodu naukowca, jak rwnie? zach?cenie ich do wybrania takiej ?cie?ki zawodowej.

Ma?opolska Noc Naukowcw to wyj?tkowa impreza dla wyj?tkowych go?ci ciekawych ?wiata, aktywnych, zainteresowanych eksperymentami, zabaw?, rywalizacj?, a przede wszystkim nauk? i najnowszymi osi?gni?ciami r?nych jej dyscyplin. W tym roku klasa 8 pod opiek? wychowawcy pani Romany G?siorowskiej uczestniczy?a w 13. edycji tego wydarzenia. Odwiedzili?my mury I LO, III LO, Szko?y Szczepanika oraz PWSZ. Poprzez pokazy, prezentacje, do?wiadczenia, wyk?ady i warsztaty, w ktrych brali?my udzia? ka?dy mia? niepowtarzaln? szans? uzyskania odpowiedzi na nurtuj?ce go pytania: dlaczego i jak to si? dzieje?. Niektrzy doszli do wniosku, ?e bycie naukowcem to ?wietny
i niesamowicie fascynuj?cy pomys? na karier? zawodow?.

Tak trzyma?!Więcej…
 
Akcja Sprz?tanie ?wiata Drukuj Email


" SPRZ?TANIE ?WIATA"


W poniedzia?ek 23 wrze?nia, uczniowie naszej szko?y bior?c udzia?

w oglnopolskiej akcji

"Sprz?tanie ?wiata" wzi?li si?

do roboty i usun?li ?mieci zalegaj?ce w naszej okolicy. Celem akcji jest budowanie ?wiadomo?ci ekologicznej oraz inicjowanie dzia?a? na rzecz ochrony ?rodowiska. Tegoroczne dzia?ania u?wiadomi?y uczniom,

?e wyrzucone do roww lub porzucone

w lesie szklane i plastikowe butelki, foliowe torby

i opakowania po produktach spo?ywczych, stwarzaj? bezpo?rednie zagro?enie dla naszego ?rodowiska. Praca na rzecz ochrony ?rodowiska trwa w naszej szkole przez ca?y rok.


Więcej…
 
Drukuj Email


Przypominamy o g?osowaniu na zadanie w ramach Bud?etu Obywatelskiego Wojewdztwa Ma?opolskiego!!!

W celu oddania g?osu nale?y odwiedzi? stron?

www.bo.malopolska.pl

(zak?adka: g?osowanie),

a nast?pnie odda? g?os na zadanie

TAR 33: ZAGOSPODAROWANIE SKARPY PRZY RONDZIE W GROMNIKU POPRZEZ NASADZENIE KRZEWW, TAWU?, BERBERYSW I INNYCH SKALNIAKW


Oddaj swj g?os, to nic nie kosztuje:-)


 
Wycieczka do O?wi?cimia i Skawiny Drukuj Email


Wycieczka do O?wi?cimia i Skawiny

O?wi?cim, miejsce jednej z najwi?kszych tragedii w historii ludzko?ci, powinien odwiedzi? ka?dy cz?owiek. Dlatego te? uczniowie klas VI-VIII naszej szko?y z wychowawcami udali si? 23 wrze?nia 2019 r. na wycieczk? do muzeum. Dawny niemiecki obz koncentracyjny zrobi? na odwiedzaj?cych niezwyk?e wra?enie, gdy? pozwoli? przynajmniej cz??ciowo wyobrazi? sobie skal? hitlerowskich zbrodni.

Celem wycieczki by?o poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarze? II wojny ?wiatowej i okupacji w Polsce, kszta?towanie ?wiadomo?ci o prawie cz?owieka do ?ycia i godnej ?mierci, u?wiadomienie uczniom wymiaru ludzkiego okrucie?stwa, a z drugiej strony wizerunek ludzi umieraj?cych bez prawa do godno?ci, budzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego cz?owieka bez wzgl?du na ras? i wyznanie oraz poznanie martyrologii narodu polskiego i ?ydowskiego oraz innych narodw podczas II wojny ?wiatowej.

Zwiedzanie rozpocz?to od wystaw urz?dzonych w niektrych z ocala?ych barakw, poprzez komory gazowe, krematorium i Auschwitz II - Birkenau (Brzezink?), gdzie z wie?y stra?niczej mo?na oceni? skal? tego najwi?kszego nazistowskiego obozu ?mierci.

Dawny niemiecki obz koncentracyjny zrobi? odwiedzaj?cych niezwyk?e wra?enie, pozwoli? przynajmniej cz??ciowo wyobrazi? sobie skal? Holokaustu.

Wizyta w Muzeum by?a nie tylko lekcj? historii ale i znakomit? form? kszta?towania ?wiadomo?ci o prawie cz?owieka do ?ycia i godnej ?mierci.

W drodze powrotnej uda?o si? zobaczy? Muzeum Regionalne w Skawinie Skarbnic? Historii i Kultury Miasta. Dzi?ki go?cinno?ci Pana Dyrektora poznali?my wspania?e zbiory muzealne ?wiadcz?ce o historii miasta, jego zabytkach, zwyczajach, obrz?dach kultywowanych w dawnych czasach w?rd mieszka?cw gminy Skawina i poza ni?.Więcej…
 
Mi?dzynarodowy Dzie? Kropki Drukuj Email

DZIE? KROPKI . . .

Od pi?ciu lat 15 wrze?nia obchodzony jest Mi?dzynarodowy Dzie? Kropki. Jest to ?wi?to kreatywno?ci, odwagi i zabawy.

"Kropka" to napisana oszcz?dnym j?zykiem i pi?knie zilustrowana historia dziewczynki, ktra nie wierzy we w?asne mo?liwo?ci. Ta opowie?? poruszy?a serca wielu doros?ych, ktrzy czytaj?c j? swoim dzieciom, uczniom rozmawiaj? o talentach drzemi?cych w ka?dym z nas. Ksi??ka odnios?a niebywa?y sukces i zosta?a przet?umaczona na kilkadziesi?t j?zykw, a nawet wydana alfabetem Braillea!

Uczniowie i nauczyciele na ca?ym ?wiecie organizuj? tego dnia wiele dzia?a?, ktre pomagaj? dzieciom odkry? talenty, pozna? ich mocne strony i je zaprezentowa?. W naszej szkole rwnie? kontynuowania jest ta tradycja. Uczniowie rozmawiaj? o swoich mocnych stronach, wsplnie tworz? "kropkowe" dzie?a i wzajemnie si? inspiruj?.Więcej…
 
Narodowe Czytanie 2019 Drukuj EmailW tym roku szkolnym przyst?pili?my do akcji Narodowe Czytanie wsplnie

z Bibliotek? Publiczn? w Rzepienniku Marciszewskim. 8. edycja Narodowego Czytania podhas?em Osiem lektur nasme Narodowe Czytanie skupi?a uwag? napolskich nowelach. By?y to: "Dobra pani" Elizy Orzeszkowej, "Dym" Marii Konopnickiej, "Katarynka" Boles?awa Prusa, "Mj ojciec wst?puje do stra?akw" Bruno Schulza, "Orka" W?adys?awa Reymonta, "Rozdziobi? nas kruki, wrony" Stefana ?eromskiego, "Sachem" Henryka Sienkiewicza oraz "Sawa" Henryka Rzewuskiego. Uczniowie z wielkim przej?ciem wyst?powali

z fragmentami tekstw. Nowele czyta?y rwnie? panie: Bogus?awa Krzak, Dorota M?drek i Romana G?siorowska.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od2012 roku. Zosta?a zainicjowana wspln? lektur? Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W2013 roku wca?ej Polsce odby?o si? czytanie dzie? Aleksandra Fredry, apodczas nast?pnych edycji przeczytano kolejno: Trylogi? Henryka Sienkiewicza orazLalk? Boles?awa Prusa. W2016 roku Andrzej Duda iAgata Kornhauser-Duda rozpocz?li Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza. W2017 roku lektur? Narodowego Czytania by?o Wesele Stanis?awa Wyspia?skiego W2018 roku wsplnie przeczytano Przedwio?nie Stefana ?eromskiego.

Na przysz?y rok Pan Prezydent zapowiedzia? Balladyn? Juliusza S?owackiego.Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Designed by mgr Angelika Starzyk © 2013