Menu G?wne

eDziennik

MS Office 365

Kalendarz

sierpień 2022
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Licznik odwiedzin

Dzi?Dzi?10
WczorajWczoraj12
W tygodniuW tygodniu34
W miesi?cuW miesi?cu284
Wszystkie dniWszystkie dni350874

Aktualno?ci
Aktywna Tablica Drukuj Email

Program Aktywna Tablica realizowany jest w naszej szkole od wrze?nia 2019 r. Pomaga on uczniom oraz nauczycielom rozwija? umiej?tno?? stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej na zaj?ciach co jest g?wnym punktem w zapewnieniu wysokiej jako?ci edukacji.

W ramach programu szko?a wzbogaci?a si? o dwa nowoczesne interaktywne monitory dotykowe, ktre zamontowano w sali nr 1 (klasa VIII ) oraz w sali nr 7 (klasa I), a tak?e projektor krtkoogniskowy,umieszczony w pracowni informatycznej. Urz?dzenia te wspaniale urozmaicaj? lekcje, inspiruj? nauczycieli i uczniw do korzystania z interaktywnych pomocy edukacyjnych i materia?w do lekcji.

Przyst?pienie do programu umo?liwi?o podniesienie kompetencji uczniw i nauczycieli przez zmian? sposobu my?lenia o mo?liwo?ciach wykorzystania TIK oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zaj?ciach edukacyjnych z r?nych przedmiotw.

Monitory s? bardzo ch?tnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zaj?? i sprawiaj?, ?e lekcje s? ciekawsze, wzrasta te? motywacja uczniw do nauki. Projektor znacznie u?atwia prowadzenie lekcji informatyki, umo?liwia korzystanie z udost?pnianych platform programowania. Wyposa?enie sal wnowoczesne pomoce pozwoli?o nazmian? sposobu nauczania poprzez wykorzystanie nowych ?rde? informacji m.in.zzasobw internetowych, wprowadzenie ?wicze? interaktywnych, prezentacji multimedialnych, mo?liwo?ci prezentacji wformie multimedialnej.

MI?DZYSZKOLNA SIE? WSP?PRACY

Przyk?adowe scenariusze lekcji:

- Scenariusz lekcji Informatyki kl. VI - "Cyberprzemoc"

- Scenariusz lekcji Techniki kl. V - "Budowa roweru" 
Rodacy Bohaterom Drukuj Email

Rodacy-Bohaterom to akcja stworzona w 2010 roku przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, dzi?ki spotkaniu z p?k. Weronik? Sebastianowicz Prezes Stowarzyszenia ?o?nierzy AK na Bia?orusi. Zaczynali od zbiorki darw na ?wi?ta Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach. Obecnie Rodacy-Bohaterom to obok zbirki darw dla weteranw, tak?e szeroki obszar edukacji historycznej, dbanie o polskie kwatery na Kresach, wsp?praca ze ?rodowiskiem kombatantw w Polsce i poza jej granicami.

Nasza szko?a rwnie? przy??czy?a si? do akcji poprzez zorganizowanie zbirki produktw ?ywno?ciowych

Oto lista produktw jakie powinny znale?? si? w paczce:

Wzorcowa Paczka


.


Lista produktw do paczki

 
Dzie? Misia w Naszym Przedszkolu Drukuj Email

DZIE? PLUSZOWEGO MISIA

W oddziale przedszkolnym w Rzepienniku Marciszewskim

25 listopada krlowa? pluszowy mi?. Przedszkolaki

w wyj?tkowo uroczysty sposb ?wi?towa?y Dzie? Pluszowego Misia.

25 listopada swoje ?wi?to obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezast?piona przytulanka przy zasypianiu Pluszowy Mi?. Mimo coraz nowocze?niejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo czy to jutro, czy to dzi?, wszystkim jest potrzebny Mi?!. ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia ustanowiono dok?adnie w setn? rocznic? powstania maskotki w 2002 roku. Wszystko zacz??o si? jednak du?o wcze?niej.

W przedszkolu jak co roku ?wi?to pluszowego misia jest obchodzone bardzo szczeglnie. Tego dnia ka?de dziecko przynosi do przedszkola swojego najmilszego misia. W tym roku nasz? uroczysto?? zacz?li?my od przywitania wszystkich przedszkolakw i ich misiw, nast?pnie bawili?my si? przy misiowych przebojach, obejrzeli?my prezentacj? multimedialn? o znanych i lubianych misiach z dzieci?cych bajek. Wszystkie przedszkolaki wyrecytowa?y wiersz o tym jaki jest mi?. Dzieci z przedszkola zaprezentowa?y swoje misie, opowiada?y o nich, mwi?y z jakich s? bajek, odgadywa?y zagadki zwi?zane z misiami, prbowa?y smako?ykw ka?dego misia - s?odkiego miodu oraz bra?y udzia? w konkurencjach kto szybciej zje mid, kto wy?owi najwi?ksz? ilo?? ?elkw za pomoc? ?apy nied?wiedzia, itp. Wa?nym punktem naszej uroczysto?ci by?a wizyta misia Kubusia Puchatka, ktry wraz z dzie?mi bawi? si? i ta?czy? w rytm muzyki. Na zako?czenie uroczysto?ci zjedli?my pyszny tort i od?piewali?my dla wszystkich misiw sto lat. Uroczysto?? tego dnia przebieg?a w bardzo mi?ej i sympatycznej atmosferze.
Więcej…
 
Niepo?omice Drukuj Email

Niepo?omice

Uczniowie klasy V-VII 13 listopada mieli okazj? zobaczy? jedno miejsce: Zamek Krlewski

w Niepo?omicachgotyckizamekkrlewski z po?owy

XIV wieku.

Zamek nazywany drugimWawelem wybudowany

z rozkazu krlaKazimierza Wielkiego. Wycieczk? ??czyli z Krakowem i spektaklem Szatan

z sidmej klasy.

Więcej…
 
Konkurs pie?ni patriotycznych Drukuj Email


Ju? po raz kolejny uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia?

w konkursie patriotycznym organizowanym z okazji Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci.

Uczniowie pod okiem wychowawcw przygotowali wzruszaj?ce interpretacje utworw, pie?ni przepe?nione nutami patriotyzmu od tych pokazuj?cych trudne losy naszego narodu, czasy rozbiorw i wojen, po te powsta?e

w bli?szej nam, rwnie? bardzo trudnej historii Polski.

Po wys?uchaniu prezentacji ka?dej klasy komisja konkursowa og?osi?a werdykt:

I miejsce klasa VIII z. p. Roman? G?siorowsk? za pie?? Pki Polska ?yje w nas

II miejsce oddzia? przedszkolny z p. Weronika Zagrsk? za Mazurek D?browskiego

III miejsce klasa I z p. Agnieszka ?ajka za pie?? Jak d?ugo na Wawelu

Wyr?nienia:

Klasa II-III- Szara Piechota

Klasa IV-V- Pa?acyk Michla

Klasa VI-VII- Ojczyzno ma

.


Więcej…
 
Drukuj Email

?lubowanie Pierwszoklasistw


W tym wa?nym dla pierwszakw dniu udzia? wzi?li: przedstawiciel gminy Gromnik pan wjt Bogdan Stasz, Przewodnicz?cy Rady Gminy pan Czes?aw Cudek, pani Magdalena Pichner kierownik ASiPS, dyrektor szko?y pani Celina Kwa?na, wychowawca klasy - pani Agnieszka ?ajka, ksi?dz proboszcz Stanis?aw Ko?odziej, ksi?dz kanonik Boles?aw Gnat, pani bibliotekarka Bogus?awa Krzak, przedszkolaki, koledzy i kole?anki ze starszych klas, nauczyciele a przede wszystkim rodzice uczniw.

Ceremonia? rozpocz?? przewodnicz?cy SU Mateusz Kwa?ny poprzez wprowadzenie pierwszakw i od?piewanie hymnu pa?stwowego. P?niej nast?pi?a cz??? artystyczna, przygotowana przez wychowawc? klasy. Sk?ada?y si? na ni? wyst?py dzieci, wiersze i piosenki.

Po wyst?pie dzieci z?o?y?y ?lubowanie i obieca?y jak najlepiej wype?nia? obowi?zki ucznia i dba? o dobre imi? szko?y.
Więcej…
 
?wi?to Niepodleg?o?ci Drukuj Email

11 XI 2019r.


Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci jest obchodzone corocznie 11 listopada dla upami?tnienia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci w 1918, po 123 latach zaborw. Dzie? ten obchodzony jest bardzo uroczy?cie w ca?ym kraju. ?wi?towano go te? w naszej szkole.


W tym roku obchodzimy 101 rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?.
W naszej szkole 8 listopada uczniowie i nauczyciele od?piewali cztery zwrotki hymnu pa?stwowego. Nast?pnie odby?a si? uroczysta akademia w wykonaniu uczniw starszych klas V-VII. Uczestnicy akademii przedstawili histori? powstania wolnej Polski do 1918 roku, ?piewali piosenki i recytowali wiersze o tematyce patriotycznej.

Po uroczystej akademii pani dyrektor Celina Kwa?na podzi?kowa?a uczniom i pani Sylwii Wojtanowicz - Ryk za pi?kne przygotowanie cz??ci artystycznej po?wi?conej naszej Ojczy?nie.Więcej…
 
Szko?a pami?ta Drukuj Email

Pami?? naszym obowi?zkiem

SZKO?A PAMI?TA


Cmentarze, mogi?y i kwatery wojenne s? miejscami pami?ci narodowej nie tylko Polakw, ale tak?e obywateli innych pa?stw. Przypominaj? one o krwawych walkach toczonych przez ?o?nierzy r?nych narodowo?ci o wolno?? .

Co roku uczniowie naszej szko?y w okresie listopada przed ?wi?tem niepodleg?o?ci porz?dkuj? mogi?y ?o?nierzy z okresu I wojny ?wiatowej usytuowane w pobliskim lasku .

W tym roku przy??czyli?my si? do akcji MEN Szko?a pami?ta. Celem inicjatywy by?o zwrcenie uwagi m?odych ludzi na potrzeb? piel?gnowania pami?ci o bohaterach naszej wolno?ci, szczeglnie tych, ktrzy s? zwi?zani z histori? danego miejsca, regionu, spo?eczno?ci.

Więcej…
 
Koncert Moniuszko Drukuj Email
MONIUSZKO DLA WSZYSTKICH - Krakw

29 pa?dziernika klasa VIII wraz z wychowawc? pani? Romana G?siorowsk? oraz pani? Dyrektor Celin? Kwa?n? bra?y udzia? w wyj?tkowym wydarzeniu koncercie zamykaj?cym oficjalne obchody Roku Moniuszkowskiego w Krakowie! Wydarzenie zgromadzi?o w ICE Krakw najwi?kszej sali koncertowej Krakowa ponad 400 wykonawcw i blisko 1700 s?uchaczy.

 
Więcej artykułów…
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Designed by mgr Angelika Starzyk © 2013